Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: Vocabulary – World population

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu): Choose the one word or phrase -a, b, c, or d-that best completes sentences. Câu 1: Like many other baby birds, ducklings are blind _______ birth. A. of B. at C. on D. from Câu 2: Lack _______ food had stunted his growth. A. of B. in C. for D. on Câu 3: Nigeria has a population _______… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: Vocabulary – World population

Unit 7: Vocabulary World population

Tóm tắt bài Từ Vựng Unit 7 Lớp 11 A.D. (Anno Domini) [‘ænou’dɔminai] (n): sau công nguyên awareness [ə’weənis] (n): ý thức B.C. (Before Christ) [bi’fɔ: kraist] (n): trước công nguyên billionaire [,biljə’neə] (n): nhà tỉ phú birth-control method [‘bə:θkən’troul ‘meθəd] (n): phươg pháp hạn chế sinh đẻ carry out [‘kæri’aut] (v): tiến hành claim… Read more about Unit 7: Vocabulary World population

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: Language Focus – World population

Câu hỏi trắc nghiệm (25 câu): Exercise 1: Identify the one underlined word or phrase -A, B, C or D-that must be changed for the sentence to be correct. Câu 1: Some scientists believe that the earth have resources enough to support its population. A. believe that B. resources enough C. to support D. its Câu 2: The population of the world… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: Language Focus – World population

Unit 7: Language Focus World population

Tóm tắt bài 1. Pronunciation Language Focus Unit 7 Lớp 11 Phát âm: /kl/ – /gl/ – /kr/ – /gr/ – /kw/ 2. Grammar Language Focus Unit 7 Lớp 11 Conditional types 1 and 2 (revision) Conditional type 3 (revision) Conditional in reported speech a. Conditional sentences (Câu điều kiện) TYPE MAIN CLAUSE IF – CLAUSE Type I:… Read more about Unit 7: Language Focus World population

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: Writing – World Population

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Exercise 1: Choose the answer – a, b, c, or d – that is nearest in meaning to the sentence printed before. Câu 1: If I’d known about Josie’s illness, I wouldn’t have missed seeing her. A. I saw Josie, and I knew she was ill. B. I didn’t know Josie was… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: Writing – World Population

Unit 7: Writing World population

Tóm tắt bài Unit 7 Lớp 11 Writing Task Study the chart carefully then write a paragraph of 100 – 120 words, describing the information in the chart. (Nghiên cứu kĩ biểu đồ dưới đây, sau đó viết một đoạn văn khoảng 100 – 120 từ, miêu tả thông tin trong biểu đồ.) Useful language: it… Read more about Unit 7: Writing World population

Unit 7: Listening World population

Tóm tắt bài 1. Before You Listen Unit 7 Lớp 11 Work in pairs. Discuss the following questions. (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau.) Do you think that our world is overpopulated? (Em có nghĩ rằng hiện tại thế giới đang quá đông dân?) What continent has the largest population? (Châu lục nào… Read more about Unit 7: Listening World population

Unit 7: Speaking World Population

Tóm tắt bài 1. Unit 7 Lớp 11 Speaking Task 1 Below are some of the causes of population explosion. Put them in order of importance and explain why. (Dưới đây là một số trong những nguyên nhân bùng nổ dân số. Đặt chúng theo thứ tự tầm quan trọng và giải thích tại sao.) Fewer… Read more about Unit 7: Speaking World Population

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: Reading – World population

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu): Exercise 1: Choose the word or phrase – a, b, c or d – that best fits the blank space in the following passage. Mexico City is growing quickly. In 1970, the city had about 9 million people. Now it has over 17 million. All these people are causing (1) ______… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 7: Reading – World population