Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 6: Language Focus 2

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu): Em hãy đọc đoạn văn sau rồi chọn một đáp án đúng cho mỗi câu hỏi My name is Huy and fishing is my favorite sport. I often fish for hours without catching anything. But this doesn’t worry me. Some fishermen are unlucky. Instead of catching anything, not even… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 6: Language Focus 2

Unit 6: Language Focus 2

Tóm tắt bài 1. Present Progressive Tense (thì Hiện tại tiếp diễn) Complete the passage (Hoàn thành đoạn văn) It is six thirty in the evening. Lan is doing her homework. She is writing an English essay. Mr Thanh is reading a newspaper and Mrs Quyen is cooking dinner. Liem and Tien, Lan’s brothers, are playingsoccer in the backyard. Liem is kicking the ball and Tien is running after. 2.… Read more about Unit 6: Language Focus 2

Unit 6: Vocabulary

Tóm tắt bài A. What do you do? (Bạn làm gì?) Should [ʃʊd] (v): nên Let’s = let us [letᴧs] (v): chúng ta hãy Invite [ɪn’vɑɪt] (v): mời Music room [‘mju:zɪk ru:m] (n): phòng nhạc Team [ti:m] (n): đội, tổ Maybe [‘meɪbi:] (adv): có lẽ Acting [‘ӕktɪƞ] (n): sự/tài diễn kịch Pastime [‘pɑ:stɑɪm] (n): sự… Read more about Unit 6: Vocabulary

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 6: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau Câu 1: Let’s ____ some computer games. A. playing B. to play C. play D. to playing Câu 2: Why don’t you go to the movies? _________________________ A. Ok, thanks B. Good idea! C. Oh, that’s right D. You’re very kind. Câu 3: What about _________ a movie. A. watching… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 6: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 6: Let’s go

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. Câu 1: You work too much. You …. relax more often. A. can B. should C. will D. shouldn’t Câu 2:  …. come to my house? – Ok. Let’s go. A. Why don’t you B. Let’s C. What about D. Would you Câu 3: Thank for… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 6: Let’s go

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 6: What do you do?

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống. Câu 1: Ba collects stamps for fun. He is a stamp …. . A. collecting B. collection C. collector D. collected Câu 2: Nga is …. a play for the school anniversary celebration. A. making B. rehearsing C. practing D. playing Câu 3: That’s good ….… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 6: What do you do?

Unit 6: What do you do?

Tóm tắt bài 1. Unit 6 Lớp 7 Task A1 Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) Hướng dẫn dịch Minh: Chào Hoa. Bạn đang làm gì vậy? Hoa: Chào Minh. Mình đang làm bài tập Toán về nhà. Minh: Bạn học quá nhiều, Hoa ạ. Bạn nên nghỉ ngơi đi. Đã… Read more about Unit 6: What do you do?