Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 6: Vocabulary – Competitions

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Choose the word or phrase – a, b, c, or d – that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase. Câu 1: ______ is someone who takes part in sports competitions. A. Judge B. Sportman C. Athletic D. Sponsor Câu 2: They quickly read the questions and tried… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 6: Vocabulary – Competitions

Unit 6: Vocabulary – Competitions

Tóm tắt bài Từ Vựng Unit 6 Lớp 11 accuse … of [ə’kju:z] (v): buộc tội admit [əd’mit] (v): thừa nhận, thú nhận announce [ə’nauns] (v): công bố annual [‘ænjuəl] (adj): hàng năm apologize  …for [ə’pɔlədʒaiz] (v): xin lỗi athletic [æθ’letik] (adj): thuộc về điền kinh champion [‘t∫æmpjən] (n): nhà vô địch clock [klɔk] (v):… Read more about Unit 6: Vocabulary – Competitions

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 6: Language Focus – Competitions

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu): Choose the word or-phrase – a, b, c, or d – that best completes the sentence. Câu 1: My teachers always encourage _______ hard at school. A. to work B. us to work C. working D. that we work Câu 2:  He apologized _______ able to finish the project on time. A. his colleagues… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 6: Language Focus – Competitions

Unit 6: Language Focus – Competitions

Tóm tắt bài 1. Pronuciation Language Focus Unit 6 Lớp 11 Phát âm /tr/- /dr/ – /tw/ 2. Grammar Language Focus Unit 6 Lớp 11 Reported Speech with Gerund (Câu tường thuật với danh động từ) Chúng ta sử dụng danh động từ sau các động từ tường thuật a. Suggest (đề nghị) “Shall we go for a… Read more about Unit 6: Language Focus – Competitions

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 6: Writing – Competitions

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Choose the answer (a, b, c or d) that is nearest in meaning to the printed before it. Câu 1: ‘Why not participate in the English Speaking Contest?’ A. He asked me to take part in the English Speaking Contest. B. He suggested taking part in the English Speaking Contest. C. He… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 6: Writing – Competitions

Unit 6: Writing Competitions

Tóm tắt bài 1. Unit 6 Lớp 11 Writing Task 1 Read the letter and find out the information required for the English Speaking Competition. (Đọc lá thư và tìm thông tin cần thiết cho Cuộc thi nói tiếng Anh.) Hướng dẫn dịch lá thư Số 140 đường Khâm Thiên, Quận Đống Đa Hà Nội, Việt… Read more about Unit 6: Writing Competitions

Unit 6: Listening Competitions

Tóm tắt bài 1. Before You Listen Unit 6 Lớp 11 Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau.) 1. What is the Boston Marathon? (Cuộc thi chạy ở Boston là gì?) 2. Who do you think can take part in the Boston race? (Theo bạn… Read more about Unit 6: Listening Competitions

Unit 6: Speaking Competitions

Tóm tắt bài 1. Unit 6 Lớp 11 Speaking Task 1 Which competitions/contest do you like or dislike? Put a tick (V) in the right column. Then compare your answers with a partner’s. (Bạn thích hoặc không thích cuộc thi nào dưới đây? Đặt dấu (V) vào cột bên phải. Sau đó so sánh câu trả… Read more about Unit 6: Speaking Competitions

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 6: Reading – Competitions

Câu hỏi trắc nghiệm (18 câu): Exercise 1: Choose the word or phrase- a, b, c or d – that best fits the blank space in the following passage.  A beauty contest, or beauty pageant, is a competition between people, (1) _______ largely on the beauty of their physical appearance. The modern beauty pageant can… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 6: Reading – Competitions