Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Vocabulary – The media

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu): Choose the best option to complete these following sentences Câu 1: How much time do you spend _____the web a day? A. clicking B. skiing C. entering D. surfing Câu 2:  I don’t like watching boxes matches on TV because they are _____ A. violent B. violence C. exciting D. interesting Câu 3: We can communicate with… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Vocabulary – The media

Unit 5: Vocabulary – The media

Tóm tắt bài Từ Vựng Unit 5 Lớp 9 media (n): phương tiện truyền thông invent (v): phát minh invention (n): sự phát minh inventor (n): nhà phát minh crier (n): người rao bán hàng latest news: tin giờ chót popular (n): được ưa chuộng, phổ biến popularity (n): tính phổ biến widely (adv): một… Read more about Unit 5: Vocabulary – The media

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Language Focus – The media

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu): Choose the best option to complete these following sentences Câu 1: You bought this pair of trouser yesterday, ______? A. didn’t you B. weren’t you C. did you D. were you Câu 2:  Mr. Wilson needs to leaves right now, _____? A. needn’t he B. doesn’t he C. need he D. does he Câu 3: She is… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Language Focus – The media

Unit 5: Language Focus – The media

Tóm tắt bài 1. Grammar Language Focus Unit 5 Lớp 9 a. Tag questions (Câu hỏi đuôi) Các mẫu câu hỏi đuôi Positive, Negative It’s your car, isn’t it? Negative, Positive It isn’t your car, is it? Positive, Positive It is your car, is it? Cấu trúc câu hỏi đuôi ở dạng phủ định auxiliary… Read more about Unit 5: Language Focus – The media

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Write – The media

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Write the sentences with the cues given Câu 1: Internet/ fast/ convenient/ way/ information/ which/ very update A. The Internet has a fast and convenient way to getting information which is very update. B. The Internet is a fast and convenient way of get information which is very update. C. The Internet… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Write – The media

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Read – The media

Câu hỏi trắc nghiệm (14 câu): Read the passage and then choose the best answer (A, B, C or D) to each question below. The use of computer and the internet allows people to work at home instead of traveling to work. For example, a journalist who lives in a remote part of the world… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Read – The media

Unit 5: Speak – The media

Tóm tắt bài Speak Unit 5 Lớp 9 Work with a partner. Read the dialouge. (Thực hành với bạn. Đọc đoạn hội thoại sau.) Hướng dẫn dịch Liên: Bạn thích xem thể thao, đúng không, Trung? Trung: Không hẳn vậy. Một số môn thể thao quá bạo lực, và mình không thích xem chúng. Mình thích phim tài… Read more about Unit 5: Speak – The media