Unit 5: Vocabulary

Tóm tắt bài A. In class (Ở lớp) Learn [lɜ:n] (v): học Use [ju:z] (v): dùng Computer [kəm’pju:tə] (n): máy tính Computer science [kəm’pju:tə sɑɪəns] (n): khoa điện toán Experiment [ɪk’sperɪmənt] (n): cuộc thí nghiệm Do an experiment (v): làm thí nghiệm Electronics [ɪlek’trɒnɪks] (n): điện tử Repair [rɪ’peə] (v): sửa chữa Household [‘hɑʊhəʊld] (n):… Read more about Unit 5: Vocabulary

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng Câu 1: Hoa receives a letter from her friend ________. A. next week B. every week C. one week D. weeks Câu 2:  They _____ talk in their class. A. always B. sometime C. never D. often Câu 3:  Does Nam _______ play marbles at recess? A. often B. once a week C. seldom D. never Câu… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Grammar

Unit 5: Grammar

Tóm tắt bài Trạng từ chỉ tần suất được sử dụng để diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động. Loại trạng từ này thường được dùng để trả lời câu hỏi HOW OFTEN … ? Trạng từ chỉ tần suất có thể: Đứng trong câu, tức là đứng sau động từ “to be” hoặc… Read more about Unit 5: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: It’s time for recess

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Câu 1: All the students enjoy …. on the weekend. A. to camp B. camping C. camp D. to camping Câu 2: American student take part …. different activities at recess. A. on B. at C. in D. for Câu 3: Vietnames students often talk… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: It’s time for recess

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: In class

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Câu 1: Not many students are …. in grammar. A. interested B. favorite C. good D. excited Câu 2: In Computer Science, Mai learns …. to use a computer. A. what B. when C. how D. where Câu 3: She …. some experiments in Physics… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: In class