Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau. Hi. I’m Ba. I get up at six. I take a shower. Then I eat a big breakfast. I go to school (1)…. a quarter to seven. I have (2)…. from seven to a quarter past eleven. At half… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Classes

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Tìm lỗi sai Câu 1: Every evenings, she does her homework. A. evenings B. she C. her D. homework Câu 2:  On the afternoon, he plays game. A. on B. afternoon C. plays D. game Câu 3: He eat a big breakfast. A. eat B. a C. big D. breakfast Câu 4:  They have classes at seven to a quarter past… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Classes

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: My routine

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu hoặc thay thế cho từ (cụm từ) gạch chân. Câu 1: I go to school at a quarter past seven = ______ . A. seven fifteen B. seven thirty C. seven forty five D. seven five Câu 2: He doesn’t have …. timetable. A. he B. his C. she… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: My routine

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: My day

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng Câu 1: I listen …. music. A. in B. to C. for D. X Câu 2: He …. breakfast at six o’clock. A. eat B. has C. have D. take Câu 3: Do …. play games? A. children B. girl C. boy D. student Câu 4: “Does she play soccer?” “No, she …. ” A. do B. don’t C. does… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: My day