Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Vocabulary – Illiteracy

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Choose the word or phrase -a, b, c, or d – that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase. Câu 1: People judged to be functionaIly ______ lack the basic reading and writing skills. A. literate B. literacy C. illiterate D. illiteracy Câu 2:  The students were asked… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Vocabulary – Illiteracy

Unit 5: Vocabulary – Illiteracy

Tóm tắt bài Từ Vựng Unit 5 Lớp 11 academic (adj) [,ækə’demik] có tính học thuật campaign (n) [kæm’pein] chiến dịch cheat (v) [t∫i:t] gian lận consult (v) [kən’sʌlt] hỏi ý kiến decline (v) [di’klain] suy giảm decrease (v) [‘di:kri:s] giảm effective (adj) [i’fektiv] hiệu quả encourage (v) [in’kʌridʒ] khuyến khích enforce (v) [in’fɔ:s] bắt tuân theo eradicate (v) [i’rædikeit] xóa bỏ ethnic minority (n) [‘eθnik mai’nɔriti] dân tộc thiểu… Read more about Unit 5: Vocabulary – Illiteracy

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Language Focus – Illiteracy

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Choose the word or phrase – a, b, c, or d – that best completes the sentence. Câu 1: Twenty-five people _______ killed in that traffic accident. A. reported to be B. are reporting to be C. are reported being D. are reported to be Câu 2: The woman said she _______ in… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Language Focus – Illiteracy

Unit 5: Language Focus – Illiteracy

Tóm tắt bài 1. Pronunciation Language Focus Unit 5 Lớp 11 Phát âm /pl/- /bl/ – /pr/ – /br/ 2. Grammar Language Focus Unit 5 Lớp 11 Reported Speech with infinitive(s) (Câu tường thuật với động từ nguyên mẫu) Dưới đây là loại câu tường thuật với động từ nguyên mẫu a. Reported orders and requests (Tường… Read more about Unit 5: Language Focus – Illiteracy

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Writing – Illiteracy

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Choose the sentence- a, b, c or d – which is closest in meaning to the printed one. Câu 1:  Jane ran into her old friend downtown last week. A. Jane went downtown to meet her old friend. B. Jane had to drive her old friend downtown last week. C. Jane met… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Writing – Illiteracy

Unit 5: Listening – Illiteracy

Tóm tắt bài 1. Before You Listen Unit 5 Lớp 11 Work in pairs. Ask and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi.) 1. Have you ever done a survey? (Bạn đã từng thực hiện một cuộc khảo sát nào chưa?) 2. Do you know where Perth is? (Bạn có biết thành… Read more about Unit 5: Listening – Illiteracy

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Reading – Illiteracy

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu): Choose the correct word or phrase – a, b, c or d – that best completes the passage. The traditional definition of literacy is considered to be the ability to read and write, or the ability to use language to, read, write, listen, and speak. In modern contexts, the… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 5: Reading – Illiteracy