Unit 4: Vocabulary

Tóm tắt bài A. Schedules (Thời khóa biểu) Schedule [‘ʃedjʊl /’skedɜʊl] (n): thời khóa biểu == Timetable Past [pɑ:st] (prep): qua, đã qua Quarter [‘kwƆ:tə] (n): 1/4; 15 phút Math [mӕƟ], maths [mӕƟs] (n): toán History [‘hɪstərɪ] (n): lịch sử Science [‘sɑɪəns] (n): khoa học Music [‘mju:zɪk] (n): nhạc Physical education [‘fɪzɪkl edɜʊ’keɪʃn] (n): thể… Read more about Unit 4: Vocabulary

Trắc nghiệm Unit 4: The library

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau Câu 1: I like English most. It’s my …. subject. A. interesting B. favorite C. important D. difficult Câu 2: The United State’s Library of Congress is one of …. libraries in the world. A. larger B. largest C. the largest D. the most large Câu 3: Thank for… Read more about Trắc nghiệm Unit 4: The library

Trắc nghiệm Unit 4: Schedules

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Câu 1: We have four …. today: Math, History, English and Music. A. classes B. schedules C. activites D. classrooms Câu 2: In …. I learn to cook and what our bodies need. A. Physics B. Literature C. Home Economics D. History Câu 3: In Geography, we study… Read more about Trắc nghiệm Unit 4: Schedules