Project – Unit 4: My neighbourhood – Tiếng Anh 6 mới

What is your ideal neighbourhood? 1. Find a photo or draw a picture of your ideal neighbourhood (Tìm một tấm ảnh hoặc vẽ một bức tranh về khu phố lý tưởng của bạn) 2. Write a description of it. Use these cues to help you (Viết một đoạn văn mô tả nó. Sử dụng các… Read more about Project – Unit 4: My neighbourhood – Tiếng Anh 6 mới

Looking back – Unit 4: My neighbourhood – Tiếng Anh 6 mới

Vocabulary 1. Write the correct word for each picture (Viết các từ ứng với mỗi bức tranh) statue railway station park temple memorial cathedral 2. Fill each gap with a suitable adjective (Điền vào mỗi chỗ trống một tính từ thích hợp) The town has many motorbikes. It’s very _noisy_. The streets aren’t wide, they’re_narrow_.… Read more about Looking back – Unit 4: My neighbourhood – Tiếng Anh 6 mới

Skills 2 – Unit 4: My Neighbourhood – Tiếng Anh 6 mới

Listening Study skills – Listening (Kỹ năng học – Nghe) Before listening: (Trước khi nghe:) read the questions carefully (đọc câu hỏi cẩn thận) decide what information you are listening for (quyết định thông tin mà bạn nghe được) think of some words that you might hear (nghĩ về các bạn từ mà có thể… Read more about Skills 2 – Unit 4: My Neighbourhood – Tiếng Anh 6 mới

Skills 1 – Unit 4: My neighbourhood – Tiếng Anh 6 mới

Reading 1. Find these words in Khang’s blog. What do they mean? (Tìm những từ sau trong blog của Khang. Chúng có nghĩa là gì?) suburbs: vùng ngoại ô backyard: sân sau dislike: không thích incredibly: một cách đáng kinh ngạc beaches: bãi biển 2. Read Khang’s blog. Then answer the questions. (Đọc blog của Khang.… Read more about Skills 1 – Unit 4: My neighbourhood – Tiếng Anh 6 mới

Communication – Unit 4: My neighbourhood – Tiếng Anh 6 mới

Extra vocabulary First: đầu tiên, trước hết After that: sau đó Then: sau đó Finally: cuối cùng 1. Nick is listening to an audio guide to Hoi An. Listen and fill in the gaps. (Nick đang nghe một đoạn ghi âm hướng dẫn du lịch Hội An. Nghe và điền vào chỗ trống) Welcome to… Read more about Communication – Unit 4: My neighbourhood – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 2 – Unit 4: My neighbourhood – Tiếng Anh 6 mới

Grammar 1. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. (Hoàn thành các câu sau với dạng so sánh hơn của tính từ trong ngoặc). Ann is _slimmer_ than Laura. (slim) This building is _taller_ than that building. (tall) The square in Ha Noi is_bigger_ than the square in Hoi An. (big) My neighbourhood… Read more about A closer look 2 – Unit 4: My neighbourhood – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 1 – Unit 4: My neighbourhood – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 1 – Unit 4: My neighbourhood – Tiếng Anh 6 mới trang 40 Vocabulary 1. Fill in each blank with one word from the box. Listen, check and repeat the words. (Điền vào chỗ trống một từ trong bảng sau. Nghe, kiểm tra và đọc lại các từ) Narrow: hẹp Historic: mang… Read more about A closer look 1 – Unit 4: My neighbourhood – Tiếng Anh 6 mới

Getting started – Unit 4: My neighbourhood – Tiếng Anh 6 mới

1. Listen and read. (Nghe và đọc) Phong: Wow! We’re in Hoi An. I’m so excited! Nick: Me too. Khang: Yes. It’s so historic! Phong: So, where shall we go first? Nick: Let’s go to ’Chua Cau’. Phong: Well, the map says Tan Ky House is nearer. Shall we go there first? Nick & Khang:… Read more about Getting started – Unit 4: My neighbourhood – Tiếng Anh 6 mới