Trắc nghiệm Unit 4: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Tìm lỗi sai. Câu 1: Every mornings, he eats breakfast at home. A. mornings B. eats C. at D. home Câu 2: There are four hundreds students in the school. A. are B. hundreds C. students D. in Câu 3: Which time do you get up? A. Which B. do C. get D. up Câu 4: Is your school on the… Read more about Trắc nghiệm Unit 4: Grammar

Trắc nghiệm Unit 4: Getting ready for school

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Hoàn thành các câu sau bằng cách chọn đáp án đúng Câu 1: He …. breakfast. A. have B. has C. get D. gets Câu 2: I have breakfast …. six thirty. A. in B. on C. at D. up Câu 3: She …. her face. A. washes B. wash C. brush D. brushes Câu 4: He gets …. late. A. in… Read more about Trắc nghiệm Unit 4: Getting ready for school

Trắc nghiệm Unit 4: My class

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Tìm lỗi sai Câu 1: Phong’s school is in country. A. Phong’s B. school C. is D. country Câu 2: Which grade are you on? A. Which B. are C. you D. on Câu 3: My classroom is in the second floor. A. My B. is C. in D. second Câu 4: What time do he go to school ? A. What… Read more about Trắc nghiệm Unit 4: My class

Trắc nghiệm Unit 4: Where is your school?

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau Câu 1: It has …. floors. A. two B. second C. third D. fourth Câu 2:  _____is your school? A. What B. When C. Who D. Where Câu 3:  How many _______ are there in your school? A. student B. classrooms C. floor D. teacher Câu 4: ______ your school big?… Read more about Trắc nghiệm Unit 4: Where is your school?

Unit 4: Where is your school?

Tóm tắt bài 1. Unit 4 Lớp 6 Task A1 Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.) Hướng dẫn dịch Phong This is Phong. (Đây là Phong.) This is his school. (Đây là trường của cậu ấy.) Phong’s school is small. (Trường của Phong thì nhỏ.) It is in the country. (Nó ở miền quê.)… Read more about Unit 4: Where is your school?