Trắc nghiệm Unit 4: Vocabulary – Volunteer Work

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Choose the one word or phrase – a, b, c, or d – that best completes the sentences. Câu 1: All the teachers work on an entirely ______ basis. A. volunteer B. volunteered C. voluntary D. voluntarily Câu 2:  They volunteer to take care of children who have been ______ by the AIDS… Read more about Trắc nghiệm Unit 4: Vocabulary – Volunteer Work

Unit 4: Vocabulary – Volunteer work

Tóm tắt bài Từ Vựng Unit 4 Lớp 11 (the) aged [‘eidʒid] (n): người già assistance [ə’sistəns] (n): sự giúp đỡ be fined [faind] (v): bị phạt behave [bi’heiv] (v): cư xử bend [bent∫] (v): uốn cong, bẻ cong care [keə] (n): chăm sóc charity [‘t∫æriti] (n): tổ chức từ thiện comfort [‘kʌmfət] (n): sự… Read more about Unit 4: Vocabulary – Volunteer work

Trắc nghiệm Unit 4: Language Focus – Volunteer Work

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Identify the one underlined word or phrase- A, B, C or D- that must be changed for the sentence to be correct. Câu 1: You had better learning a foreign language before applying for a job. A. had better B. learning C. foreign D. applying Câu 2: Passing a driver’s test is a… Read more about Trắc nghiệm Unit 4: Language Focus – Volunteer Work

Unit 4: Language Focus – Volunteer work

Tóm tắt bài 1. Pronunciation Language Focus Unit 4 Lớp 11 Phát âm /w/ – /j/ 2. Grammar Language Focus Unit 4 Lớp 11 a. Gerund and present participle (Danh động từ và hiện tại phân từ) Gerund Present participle Cấu tạo V-ing V-ing Cách dùng Danh động từ làm chủ ngữ Danh động từ… Read more about Unit 4: Language Focus – Volunteer work

Trắc nghiệm Unit 4: Writing – Volunteer Work

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Choose the best sentence- a, b, c, or d- made from the given cues. Câu 1: I/ strong/ advise/ you/ take part/ volunteer works// A. I am strong advise that you should take part in volunteer works. B. I strongly advise that you might take part for volunteer works. C. I strongly… Read more about Trắc nghiệm Unit 4: Writing – Volunteer Work

Unit 4: Writing – Volunteer work

Tóm tắt bài 1. Unit 4 Lớp 11 Writing Task 1 Read the letter and underline the sentences that express the following points (Đọc lá thư và gạch chân các câu thể hiện những điểm sau đây:) the opening of the letter (mở đầu lá thư) the way (s) the money is used (cách sử dụng… Read more about Unit 4: Writing – Volunteer work

Unit 4: Speaking – Volunteer work

Tóm tắt bài 1. Unit 4 Lớp 11 Speaking Task 1 Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work. (Làm việc theo cặp. Xác định xem hoạt động nào trong số các hoạt động sau là hoạt động tình nguyện.) Guide to answer Activities are volunteer work: (Các hoạt động tình… Read more about Unit 4: Speaking – Volunteer work

Trắc nghiệm Unit 4: Reading – Volunteer Work

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu): Choose the correct word or phrase- a, b, c or d – that best completes the passage. In the United States, volunteering is (1) ______ as a good way to give children a sense of (2) ______ reponsibility and to bring the family together. Volunteerism is (3) ______ across… Read more about Trắc nghiệm Unit 4: Reading – Volunteer Work