Trắc nghiệm Unit 3: Vocabulary – At home

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu): Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. Câu 1: She felt and hurt_______ . A. her B. herself C. himself D. myself Câu 2: Our lives depend on _____ . A. electric B. electricity C. electrically D. electrical Câu 3: _______ is a thing… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Vocabulary – At home

Unit 3: Vocabulary – At home

Tóm tắt bài Tù Vựng Unit 3 Lớp 8 chore (n): công việc trong nhà yourself: chính bạn steamer (n): nồi hấp, nồi đun hơi saucepan (n): cái chảo cooker (n): nồi nấu cơm rug (n): thảm, tấm thảm trải sàn cushion (n): cái nệm safety (n): sự an toàn precaution (n): lời cảnh báo… Read more about Unit 3: Vocabulary – At home

Trắc nghiệm Unit 3: Language Focus – At home

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below or substitutes for the underlined word or phrase. Câu 1: They bought ______ a new car. A. theyself B. theyselves C. themselves D. themself Câu 2: They _____ talk in the library. A. mustn’t B. don’t have to C. shouldn’t to D. needn’t to Câu… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Language Focus – At home

Unit 3: Listen – At home

Tóm tắt bài Speak Unit 3 Lớp 8 Look at the pictures. Check the right item. (Hãy nhìn tranh và kiểm tra các đồ vật đúng.) Guide to answer a) plates b) saucepan and frying pan c) garlic and green peppers d) chicken and peas Tapescript Listen Unit 3 Lớp 8 Lan: Can I help you cook dinner, mom? Mrs. Tu: Sure.… Read more about Unit 3: Listen – At home