Trắc nghiệm Unit 3: Language Focus 1

Câu hỏi trắc nghiệm (7 câu): Choose the best option to complete these following sentences. Câu 1: What’s your father’s job? A. His job is a fireman. B. He works a fireman. C. He does a fireman. D. He is a fireman. Câu 2: Which is the most beautiful apartment? A. The smallest one B. A smallest one. C. The smaller one.… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Language Focus 1

Unit 3: Language Focus 1

Tóm tắt bài 1. Present Simple Tense (Thì Hiện tại đơn) Complete the passages using the verbs in brackets. (Hoàn thành đoạn văn bởi sử dụng các động từ trong ngoặc kép) a) Ba (be) is my friend. He (live) lives in Hanoi with his mother, father and old sister. His parents (be) are teachers. Ba(go) goes to Quang Trung School. b) Lan and Nga… Read more about Unit 3: Language Focus 1

Unit 3: Vocabulary

Tóm tắt bài A. What a lovely home! (Ngôi nhà xinh quá!) Lovely [‘lᴧvlɪ] (adj): dễ thương, xinh Awful [‘Ɔ:fl] (adj): xấu, tồi tệ Seat [si:t] (n): chỗ ngồi Have a seat (v): mời ngời Shop [ʃɒp] (v): đi mua sắm Bright [brɑɪt] (adj): sáng sủa Modern [‘mɒdn] (adj): hiện đại Sink [sɪƞk] (n): bồn… Read more about Unit 3: Vocabulary

Trắc nghiệm Unit 3: Hoa’s family

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau Câu 1: Sarah looks after patients in hospital. She is a …. . A. teacher B. nurse C. musician D. journalist Câu 2: It’s the …. house in my neighborhood. A. nicer B. nicest C. more nice D. most nice Câu 3: What’s your …. color? –… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Hoa’s family

Trắc nghiệm Unit 3: What a lovely house!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống Câu 1: …. awful restaurant! A. What B. What a C. What an D. What’s Câu 2: Are there …. lamps on the wall? A. any B. a C. some D. more Câu 3: How many rooms are there in your house? A. There have 6 rooms. B. Yes, there… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: What a lovely house!

Unit 3: What a lovely house!

Tóm tắt bài 1. Unit 3 Lớp 7 Task A1 Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) Hướng dẫn dịch ​Hoa: Thật là một ngày khó chịu. Lan, chắc bạn lạnh lắm. Hãy vào đây ngồi. Cái ghế bành đó rất thoải mái. Lan: Cảm ơn. Phòng khách dễ thương quá!… Read more about Unit 3: What a lovely house!