Trắc nghiệm Unit 3: Vocabulary

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Tìm từ mà khác nhóm các từ còn lại. Câu 1: A. nurse B. doctor C. engineer D. classmate Câu 2: A. school B. teacher C. house D. classroom Câu 3: A. name B. family C. class D. open Tìm từ có phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại. Câu 4: A. sit B. engineer C. thirty D. window Câu… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Vocabulary

Unit 3: Grammar

Tóm tắt bài 1. Grammar Unit 3 Lớp 6 a. What’s this/that/these/those? This (có nghĩa là đây, người này, cái này) được sử dụng để chỉ người hoặc vật ở gần người nói. Mẫu câu What’s this? được sử dụng để hỏi một vật, hoặc một người ở gần người nói. These, là dạng số nhiều của This, được sử… Read more about Unit 3: Grammar

Trắc nghiệm Unit 3: Families

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng. Câu 1: I am Nam. This is …. family. A. I B. my C. we D. me Câu 2: They are students. That is …. school. A. his B. her C. my D. their Câu 3: He is …. engineer. A. a B. an C. these D. those Câu 4: What …. he do? A. are B. is C. do… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Families

Trắc nghiệm Unit 3: Numbers

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Tìm lỗi sai. Câu 1: How many students is there in your class? A. How B. is C. there D. your Câu 2: There is two students in the classroom. A. is B. two C. in D. classroom Câu 3: There are two hundreds tables in the room. A. There B. are C. hundreds D. in Câu 4: There are two… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Numbers

Trắc nghiệm Unit 3: My house

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn một từ đúng để hoàn thành câu Câu 1: That is my book. …. are you books. A. This B. That C. Those D. There Câu 2: …. is her brother? A. Who B. How many C. There D. This Câu 3: They’re …. . A. bench B. armchairs C. stool D. eraser Câu 4: ________ people are there in… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: My house