Trắc nghiệm Unit 3: Vocabulary – Ways of Socialising

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Choose A, B, C, or D that best completes each unfinished sentence. Câu 1: She is a kind of woman who does not care much of work but generally _______ meals, movies or late nights at a club with her colleagues. A. supposes B. discusses C. attends D. socialises Câu 2: I didn’t think… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Vocabulary – Ways of Socialising

Unit 3: Vocabulary Ways of Socialising

Tóm tắt bài 1. Từ Vựng Phần Reading Unit 3 Lớp 12 social [‘sou∫l] (adj): thuộc xã hội society [sə’saiəti] (n): xã hội to socialise [‘soʊ∫əlaɪz] (v): xã hội hóa to attract sb’s attention [ə’trækt] [ə’ten∫n] (v): gây (thu hút) sự chú ý của ai verbal [‘vəbl] (adj): bằng lời, hữu ngôn non – verbal   (adj): phi ngôn formal [‘fɔrml] (adj): trịnh trọng informal [in’fɔml] (adj) = friendly: thân mật informality [ɪnfɔr’mælɪtɪ] (n): sự thân mật nod [nɑd] (v): gật đầu approach [ə’prout∫] (v): lại gần, đến gần communication [kə,mjuni’kei∫n] (n): sự giao tiếp to communicate [kə’mjunikeit] (v): giao tiếp common… Read more about Unit 3: Vocabulary Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3: Language Focus – Ways of Socialising

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Choose the sentence A, B, C or D which is closest meaning to the printed one. Câu 1: “Shall I help you with the washing-up, Jane?” John said. A. John told Jane to help him with the washing-up. B. John asked if Jane should help him with the washing-up. C. John suggested… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Language Focus – Ways of Socialising

Unit 3: Language Focus Ways of Socialising

Tóm tắt bài 1. Proununciation Language Focus Unit 3 Lớp 12 Stress in two – syllable words (Trọng âm trong từ có 2 âm tiết) Syllable (Âm tiết) Âm tiết là đơn vị phát âm của từ, thông thường gồm một nguyên âm và một hoặc nhiều phụ âm. Trong tiếng Anh, một từ có thể… Read more about Unit 3: Language Focus Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3: Writing – Ways of Socialising

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Choose the best answer from A, B, C or D to complete a right sentence. Câu 1: There/ be/ numerous/ area/ non-verbal communication/ be/ effective/ verbal communication. A. There is numerous area where non-verbal communication is more effective than verbal communication. B. There are numerous areas which non-verbal communication has more… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Writing – Ways of Socialising

Unit 3: Writing Ways of Socialising

Tóm tắt bài 1. Unit 3 Lớp 12 Writing Task 1 Use the words to make sentences. Change the form of verb. (No addition or omission is required)  (Hãy dùng những từ sau để viết câu. Có thể thay đổi dạng của động từ nhưng không được thêm hoặc bớt đi một từ nào đó.)… Read more about Unit 3: Writing Ways of Socialising

Unit 3: Listening Ways of Socialising

Tóm tắt bài 1. Before You Listen Unit 3 Lớp 12 Work with a partner. Study the pictures and answer the following question. (Làm việc với bạn học. Xem hình rồi trả lời câu hỏi) What are they doing? (Họ đang làm gì?) What do you think each of them would say to greet each other?… Read more about Unit 3: Listening Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3: Speaking – Ways of Socialising

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Choose the phrase or sentence A, B, C or D that best completes the conservation. Câu 1: Pete: You’re a great dancer. I wish I could do half as well as you. Cindy: …………… I’m an awful dancer! A. You’re too kind. B. That’s a nice compliment! C. You’ve got to be… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Speaking – Ways of Socialising

Unit 3: Speaking Ways of Socialising

Tóm tắt bài 1. Unit 3 Lớp 12 Speaking Task 1 Practise reading these dialogues, paying attention to how people give and respond to compliments in each situation. (Hãy thực hành đọc các bài đối thoại, chú ý đến cách khen và đáp lại lời khen trong từng tình huống) a. Phil: You really have a beautiful… Read more about Unit 3: Speaking Ways of Socialising

Trắc nghiệm Unit 3: Reading – Ways of Socialising

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Read the passage carefully, then choose the correct answer. Vietnamese generally shake hands when greeting and parting. Using both hands shows respect, as does a slight bow of the head. In rural areas, elderly people who do not extend their hand are greeted with a slight bow. Women are… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Reading – Ways of Socialising