Trắc nghiệm Unit 3: Vocabulary – A party

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Choose the word or phrase – a, b, c, or d – that best fits the blank space in each sentence. Câu 1: They’re having a party in _______ of his 84th  birthday. A. ceremony B. honor C. memory D. celebration Câu 2: We tried to make a _______ of our situation, but it… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Vocabulary – A party

Unit 3: Vocabulary – A party

Tóm tắt bài Từ Vựng Unit 3 Tiếng Anh lớp 11 accidentally (adv) [,æksi’dentlli]: tình cờ blow out (v) [blou]: thổi tắt budget (n) [‘bʌdʒit]: ngân sách candle (n) [‘kændl]: đèn cầy, nến celebrate (v) [‘seləbreit]: tổ chức, làm lễ kỷ niệm clap (v) [klæp]: vỗ tay count on (v) [kaunt]: trông chờ vào decorate… Read more about Unit 3: Vocabulary – A party

Trắc nghiệm Unit 3: Language Focus – A party

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu): Choose the word or phrase – a, b, c, or d – that best fits the blank space in each sentence Câu 1: A friend of mine phoned _______ me to a party. A. for invite B. inviting C. to invite D. for inviting Câu 2: We hope that the students themselves will enjoy… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Language Focus – A party

Trắc nghiệm Unit 3: Writing – A party

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Choose the best sentence -a, b, c, or d – made from the given cues. Câu 1: She/ not stand/ keep/ wait/ such/ long// A. She doesn’t stand keeping to wait for such a long time. B. She can’t stand being kept to wait such long time. C. She can’t stand being… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Writing – A party