Trắc nghiệm Unit 3: Vocabulary – People’s Background

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu): Select the synonym of the following bold and underlined word in each sentence in the unit. Câu 1: Read the passage and do the tasks that follow. A. come after B. come before C. come in D. come on Câu 2: As a brilliant and mature student with a rare gift of concentration,… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Vocabulary – People’s Background

Unit 3: Vocabulary – People’s Background

Tóm tắt bài 1. Từ Vựng Reading Unit 3 Lớp 10 Training (n) [‘treiniη] đào tạo Marry [‘mæri] (v) to sb: kết hôn với ai đó General education [‘dʒenərəl  ,edju:’kei∫n]: giáo dục phổ thông Strong-willed (adj) [‘strɔη’wild]: ý chí mạnh mẽ Ambitious (adj) [æm’bi∫əs]: khát vọng lớn Local (adj) [‘loukəl]: địa phương Hard-working (adj) [‘hɑ:d’wə:kiη]: chăm… Read more about Unit 3: Vocabulary – People’s Background

Trắc nghiệm Unit 3: Language Focus- People’s Background

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Choose the one word or phrase – a, b, c or d – that best completes the sentence. Câu 1: The man looked familiar. I ………………. him somewhere before. A. saw B. have seen C. had seen D. see Câu 2: Last night a tornado swept through Rockville. It …………….. everything in its… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Language Focus- People’s Background

Unit 3: Language Focus – People’s Background

Tóm tắt bài 1. Pronunciation Language Focus Unit 3 Lớp 10 Phát âm /e/ – /æ/ 2. Grammar Language Focus Unit 3 Lớp 10 Past perfect (Thì quá khứ hoàn thành) Cấu tạo: Had + Past Participle Cách dùng: Diễn tả một việc xảy ra trước một thời điểm cụ thể trong quá khứ By 2000 I had graduated from… Read more about Unit 3: Language Focus – People’s Background

Trắc nghiệm Unit 3: Writing – People’s Background

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Choose the sentence (a, b, c, d) which is closest in meaning to the sentence printed before. Câu 1: In spite of her difficult living conditions, she worked extremely hard. A. She worked very hard in difficult conditions. B. She worked very hard but she still lived in difficult conditions. C. She… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Writing – People’s Background

Unit 3: Writing – People’s Background

Tóm tắt bài 1. Unit 3 Lớp 10 Writing Task 1 Read Mr. Brown’s C.V. (curriculum vitae – a form with details about somebody’s past education and jobs). (Đọc Sơ yếu lý lịch của ông Brown (Sơ yếu lý lịch là một mẫu đơn gồm các chi tiết về học vấn và nghề nghiệp của ai… Read more about Unit 3: Writing – People’s Background

Unit 3: Listening – People’s Background

Tóm tắt bài 1. Before You Listen Unit 3 Lớp 10 Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.) 1. Can you name any Olympic champions? (Bạn có thể kể tên bất kì nhà vô địch Thế vận hội nào không?) 2. What would you like to know about… Read more about Unit 3: Listening – People’s Background

Unit 3: Speaking – People’s Background

Tóm tắt bài 1. Unit 3 Lớp 10 Speaking Task 1 Work in pairs. Decide which of the items below can tell you about somebody’s background. (Làm việc theo cặp. Xác định xem chủ đề nào trong các chủ đề dưới đây có thể nói cho em về lai lịch của ai đó.) family (gia đình)… Read more about Unit 3: Speaking – People’s Background

Trắc nghiệm Unit 3: Reading – People’s Background

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Read the passage below carefully, and then choose the best answer Background, in relation to computers, on the screen, the color on which characters are displayed. (1) _______, a white background may be used for black characters. In a windowing environment in which more than one program or document… Read more about Trắc nghiệm Unit 3: Reading – People’s Background