Unit 2: Vocabulary

Tóm tắt bài 1. Từ Vựng Unit 2 Lớp 7 Part A – Telephone Numbers – Personal [‘pɜ:sənl] (adj): thuộc về cá nhân – Information [ɪnfə’meɪʃn] (n): thông tin – Telephone directory [‘telɪfəʊn dɪrektərɪ] (n): danh bạ điện thoại = phone book – Call [kƆ:l] (n): cuộc gọi – Last [la:st] (v): kéo dài –… Read more about Unit 2: Vocabulary

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Choose the best answer Câu 1: I think she ……………. the party tomorrow. A. will enjoy B. enjoy C. enjoys D. is enjoying Câu 2: January is the ……………. month of the year. A. one B. first C. second D. two Câu 3: I will see you ……………. tomorrow. A. on B. at C. in D. Ø Câu 4: Her sister… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: My birthday

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn từ, cụm từ hoặc câu thích hợp để điền vào chỗ trống. Câu 1: Her birthday is …. Friday, August 20th. A. at B. on C. in D. by Câu 2: What’s your …. ? A. birth of day B. day of birth C. date of birth D. birth of day Câu 3: Minh will be… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: My birthday

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Telephone numbers

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Em hãy chọn một đáp án đúng cho mỗi chỗ trống để hoàn thành những câu sau. Câu 1: …. I speak to Mr Brown? – Hold on a minute, please. A. Should B. Shall C. Can D. Will Câu 2: …. will we meet? – In front of the school gate. A. Where… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Telephone numbers