Project – Unit 2: My home – Tiếng Anh 6 mới

1. Which house do you want to live in? Why? (Bạn muốn sống trong căn nhà nào? Tại sao?) Ví dụ: I want to live in the house B. Because it has shoe-shaped and I love shoes. 2. Draw your own crazy house. Tell the group about your house. (Tự vẽ căn nhà kỳ lạ của… Read more about Project – Unit 2: My home – Tiếng Anh 6 mới

Looking back – Unit 2: My home – Tiếng Anh 6 mới

Vocabulary 1. Put the words into the correct groups. Do you want to add any words to each group? (cho các từ vào đúng nhóm. bạn có muốn thêm từ nào vào mỗi nhóm này nữa không? ) Types of building Rooms Furniture villa apartment town house stilt house country house living room attic hall… Read more about Looking back – Unit 2: My home – Tiếng Anh 6 mới

Skills 2 – Unit 2: My home – Tiếng Anh 6 mới

Listening 1. Nick’s parents are describing their room at the hotel. Listen and draw the furniture in the correct place. (Bố mẹ của Nick đang miêu tả căn phòng của họ ở khách sạn. nghe và vẽ đồ đạc vào đúng vị trí của nó. ) Nick’s mum: Nick’s staying in the Tiger room. We’re… Read more about Skills 2 – Unit 2: My home – Tiếng Anh 6 mới

Skills 1 – Unit 2: My home – Tiếng Anh 6 mới

Study skills – Reading Prediction Predicting makes reading easy. (Đoán giúp đọc dễ hơn.) Before reading, look at the picture, design and title. (Trước khi đọc, nhìn vào bức tranh, đặt tên.) Decide what the topic of the text is. (Quyết định chủ đề của đoạn viết là gì.) Think about what you know about… Read more about Skills 1 – Unit 2: My home – Tiếng Anh 6 mới

Communication – Unit 2: My home – Tiếng Anh 6 mới

Extra Vocabulary town house: nhà ở phố, nhà ở thị trấn, nhà ở thành thị country house: nhà ở nông thôn, nhà ở miền quê villa: biệt thự stilt house: nhà sàn apartment: căn hộ 1. Mi tells Nick about her grandparents’ country house. Look at the pictures of her grandparents’s house and complete the… Read more about Communication – Unit 2: My home – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 2 – Unit 2: My home – Tiếng Anh 6 mới

Grammar 1. Write is or are. (Điền is hoặc are) There ___is___a sofa in the living room. (Có 1 chiếc sopha ở trong phòng khách.) There___are___two cats in the kitchen. (Có 2 con mèo ở trong phòng bếp.) There___are___posters on the wall. (Những tờ áp phích được treo ở trên tường.) There ___is___a ceiling fan… Read more about A closer look 2 – Unit 2: My home – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 1 – Unit 2 : My home – Tiếng Anh 6 mới

Vocabulary 1. Look at the house below. Name the rooms of the house.  (Nhìn vào ngôi nhà bên dưới. Kể tên các phòng có trong ngôi nhà.) a. living room : phòng khách b. bedroom: phòng ngủ c. attic: gác mái d. bathroom: phòng tắm e. kitchen: phòng bếp f. hall : sảnh 2. Name… Read more about A closer look 1 – Unit 2 : My home – Tiếng Anh 6 mới

Getting started – Unit 2: My home – Tiếng Anh 6 mới

1. Listen and read (Nghe và đọc): Mi: Wow, That room looks so big, Nick. I can see there’s a TV behind you. Nick: Yes, I’m in the living room. Can you see my dog Luke? He’s sitting on the sofa. Mi: Yes, I can. He looks happy. Nick: Ha ha, he is. Your room… Read more about Getting started – Unit 2: My home – Tiếng Anh 6 mới

Vocabulary – Từ vựng – Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp các từ vựng (Vocabulary có trong Unit 2 SGK tiếng anh 6 mới UNIT 2. MY HOME Gia đình của tôi – town house /ˈtaʊn ˌhaʊs/ (n): nhà phố – country house /ˌkʌn.tri ˈhaʊs/ (n): nhà ở nông thôn – villa /ˈvɪl.ə/ (n): biệt thự – stilt house /stɪltsˌhaʊs / (n): nhà sàn – apartment  /əˈpɑːrt.mənt/ (n): căn hộ – living room /ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/ (n):… Read more about Vocabulary – Từ vựng – Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 mới