Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng cho những câu sau Câu 1: I am _____ teacher. A. a B. an C. one D. my Câu 2: This is ________ school. A. I B. me C. she D. her Câu 3: Chọn từ không đúng trong câu sau Is that you teacher? A. Is B. that C. you D. teacher Câu 4: Chọn từ… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: My school

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Các khẳng định sau là True, False, No Infomation hoặc X Hi. My name is Nam. I’m 12 and I’m a student. I live in a house on Tran Phu Street. My school is on Nguyen Trai Street. This is my classroom. This is a desk. And that’s my teacher, Miss… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: My school

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Where do you live?

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn đoạn hội thoại sau Lan: Hi. My name is Lan. What (1) …. your name? Mary: Hi. My (2) …. Mary. How do you spell (3) …. name? Lan: L-A-N. Lan: (4) …. do you live? Nam: I live (5) ….… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Where do you live?

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Come in

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng trong các câu sau Câu 1: Chọn một từ không nằm cùng nhóm với các từ còn lại A. am B. close C. is D. are Câu 2: ____________ in. A. Come B. Open C. Close D. Stand Câu 3: Sit __________ A. up B. on C. down D. in Câu 4: Open _________ book A. you B. I… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Come in