Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Cultural Diversity (Vocabulary)

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one. Câu 1: London is home to people of many _______ cultures. A. diverse B. diversity C. diversify D. diversification Câu 2: John cannot make a _______ to get married to… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Cultural Diversity (Vocabulary)

Unit 2: Vocabulary Cultural Diversity

Tóm tắt bài 1. Từ Vựng Phần Reading Unit 2 culture [‘kʌlt∫ə] (n): văn hóa cultural [‘kʌlt∫ərəl] (adj): (thuộc)văn hóa precede [pri’sid] (v): đến trước,đi trước to confide in sb [kən’faid] (v): tin tưởng,giao phó partner ship [‘pɑtnə∫ip] (n): sự cộng tác determine [di’təmin] (v): quyết định,xác định determination [di,təmi’nei∫n] (n): sự xác định sacrifice [‘sækrifais] (v): hy sinh… Read more about Unit 2: Vocabulary Cultural Diversity

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Language Focus – Cultural Diversity

Câu hỏi trắc nghiệm (20 câu): Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest. Câu 1: A. arrived B. believed C. received D. hoped Câu 2: A. opened B. knocked C. played D. occurred Câu 3: A. dimmed B. travelled C. passed D. stirred Câu 4: A. tried B. obeyed C. cleaned D. asked Câu 5: A. laughed B. washed C. helped D. weighed Câu 6: A. walked B. ended… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Language Focus – Cultural Diversity

Unit 2: Language Focus Cultural Diversity

Tóm tắt bài 1. Pronunciation The pronunciation of -ed (Cách phát âm đuôi -ed) Có 3 cách phát âm đuôi -ed của động từ có quy tắc ở thì quá khứ: /d/, /t/, /ɪd/ /d/ sau các phụ âm hữu thanh (voiced consonants): /b/, /g/, /m/, /n/, /l/, /v/, /z/, /ð/, /ʒ/, /ʤ/, /ŋ/ và các nguyên âm… Read more about Unit 2: Language Focus Cultural Diversity

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Writing – Cultural Diversity

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Choose the correct sentence which is built from the words given. Câu 1: eating/ most Americans/ hold/ fork/ hand/ write// A. When most Americans are eating, they hold fork in the hand which they write. B. When eating, most Americans hold the fork in the hand with which they write C. When… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Writing – Cultural Diversity

Unit 2: Writing Cultural Diversity

Tóm tắt bài 1. Unit 2 Writing Task 1 You are going to write about the conical leaf hat or the “nón lá”, a symbol of Vietnamese culture. Look at the picture below. Write the Vietnamese equivalents for the English words. (Bạn sẽ viết về nón lán một biểu tượng đặc trưng của nền văn hóa… Read more about Unit 2: Writing Cultural Diversity

Unit 2: Listening Cultural Diversity

Tóm tắt bài 1. Before You Listen Unit 2 Lớp 12 Work with a partner. Discuss the following questions. (Hãy làm việc với bạn học. Thảo luận những câu hỏi sau.) Have you ever attended a wedding ceremony? (Em đã bao giờ tham dự một lễ cưới nào chưa?) What do the bride and the… Read more about Unit 2: Listening Cultural Diversity

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Speaking – Cultural Diversity

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Choose the phrase or sentences A, B, C or D for the best completes the conversation Câu 1: A: Personally, I think a happy marriage should be based on love. B:…………..! A. Oh, I hope so B. So do I C. I definitely agree D. Good idea Câu 2: A: I’m not sure… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Speaking – Cultural Diversity

Unit 2: Speaking Cultural Diversity

Tóm tắt bài 1. Unit 2 Speaking Task 1 Work in pairs. Express your point of view on the following ideas, using the words or expressions in the box. (Làm việc theo cặp. Hãy thể hiện quan điểm của em về những nhận định dưới đây, sử dụng những từ hoặc sự diễn đạt theo gợi… Read more about Unit 2: Speaking Cultural Diversity

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Reading – Cultural Diversity

Câu hỏi trắc nghiệm (13 câu): Exercise 1: Read the passage carefully and then choose the correct answers These days, most people in Britain and the US do not wear very formal clothes. But sometimes it is important to wear the right thing. Many British people don’t think about clothes very much. They just like… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Reading – Cultural Diversity