Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Vocabulary – Personal Experiences

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu): Choose the one word or phrase- a, b, c, or d – that best completes the sentences or substitutes for the underlined word or phrase. Câu 1: A few people enjoyed the exhibition, but the majority were ________. A. restrained B. admirable C. impartial D. disappointed Câu 2: The girl was so ________… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Vocabulary – Personal Experiences

Unit 2: Vocabulary – Personal Experiences

Tóm tắt bài affect (v) [ə’fekt]: ảnh hưởng appreciate (v) [ə’pri:∫ieit]: trân trọng attitude (n) [‘ætitju:d]: thái độ bake (v) [beik]: nướng break out (v) [‘breikaut]: xảy ra bất thình lình carry (v) [‘kæri]: mang complain (v) [kəm’plein] : phàn nàn complaint (n) [kəm’pleint] : lời phàn nàn contain (v) [kən’tein] : chứa đựng, bao hàm cottage (n)… Read more about Unit 2: Vocabulary – Personal Experiences

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Language Focus – Personal Experiences

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu): Choose the word or phrase – a, b, c, or d – that best fits the blank space in each sentence. Câu 1: Not a word ________ since the exam started. A. she wrote B. she had written C. had she written D. she has written Câu 2: ‘Did you enjoy the picnic?’… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Language Focus – Personal Experiences

Unit 2: Language Focus – Personal Experiences

Tóm tắt bài 1. Pronunciation Language Focus Unit 2 Lớp 11 Phát âm /m/ – /n/ – /ŋ/ 2. Grammar Language Focus Unit 2 Lớp 11 a. Present simple indicating past time (Thì hiện tại đơn diễn tả sự việc trong quá khứ) Sử dụng công thức thành lập chung: S + V (s/es) ….. cùng với những… Read more about Unit 2: Language Focus – Personal Experiences

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Writing – Personal Experiences

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu): Choose the answer -a, b, c, or d- that is nearest in meaning to the sentence printed before. Câu 1: The plane had scarcely taken off when it crashed. A. The plane took off and soon afterwards it crashed. B. The plane hardly crashed after it took off. C. When the plane… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Writing – Personal Experiences

Unit 2: Writing – Personal Experiences

Tóm tắt bài Writing a personal letter about a past experience. (Viết một lá thư cá nhân về một điều trải qua trong quá khứ.) Write a letter to your pen friend telling him/her about one of your most memorable past experiences. Your letter should include the following main points. (Viết một lá thư cho người bạn… Read more about Unit 2: Writing – Personal Experiences

Unit 2: Speaking – Personal Experiences

Tóm tắt bài 1. Unit 2 Sepaking Task 1 Work in pairs. Match the things you might have done or experienced in box A with how the experience might have affected you in box B. (Làm việc theo cặp. Ghép những điều em có thể đã làm hoặc trải qua ở khung A với cách mà điều… Read more about Unit 2: Speaking – Personal Experiences