Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Vocabulary – School Talks

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Choose the one word or phrase – a, b, c or d – that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase. Câu 1: Most students find the course very …………………. A. enthusiastic B. anxious C. enjoyable D. convenient Câu 2: ………………is the beach? ~  Only five minutes’ walk.… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Vocabulary – School Talks

Unit 2: Vocabulary – School Talks

Tóm tắt bài 1. Từ Vựng phần Reading Unit 2 Lớp 10 above (prep): ở trên; bên trên attitude (n): thái độ bike (n) (C): xe đạp corner shop (n) (C): cửa hiệu ở góc phố crowded (adj): đông đúc early (adj): sớm enjoy (v): thích entertainment (n): sự giải trí flat (n): căn hộ… Read more about Unit 2: Vocabulary – School Talks

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Language Focus – School Talks

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu): Choose from the four options given (marked A, B, C, and D) one best answer to complete each sentence by circling the corresponding letter A, B, C, or D. Câu 1: Among Physics, Chemistry, Biology, and Literature, ______________ subject do you like most? A. what B. which C. whose D. A and B… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Language Focus – School Talks

Unit 2: Language Focus – School Talks

Tóm tắt bài 1. Pronunciation Phân biệt phát âm /ʌ/ và /ɑː/ 2. Grammar Language Focus Unit 2 Lớp 10 a. Wh – Question Câu hỏi bắt đầu bằng Wh (What, Who, Which, Where, When, Why, How,…) thường được hỏi theo những cách dưới đây Đối với động từ tobe Wh-question + be + S + complement (vị… Read more about Unit 2: Language Focus – School Talks

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Writing – School

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Choose the correct sentence – a, b, c or d – made from the suggested words.  Câu 1: Why/ you/ consider/ don’t/ visit/ me A. Why don’t you consider to visit me? B. Why you don’t consider to visit me? C. You consider why don’t visit me. D. Why don’t you consider visiting… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Writing – School

Unit 2: Writing – School Talks

Tóm tắt bài Filling in a form (Điền vào mẫu đơn.) 1. Unit 2 Writing Task 1 Work in pairs. Answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Trả lời các câu hỏi sau.) 1. On what occasions do you have to fill in a form? (Bạn phải điền vào một mẫu đơn trong các tình huống… Read more about Unit 2: Writing – School Talks

Unit 2: Speaking – School Talks

Tóm tắt bài 1. Unit 2 Speaking Task 1 These expressions are commonly used when people are chatting. Place them under the appropriate heading. Then practise it with a partner. (Những thành ngữ sau thường được sử dụng khi người ta trò chuyện. Đặt chúng dưới các đầu đề thích hợp. Sau đó luyện tập với… Read more about Unit 2: Speaking – School Talks

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Reading – School Talks

Câu hỏi trắc nghiệm (15 câu): Read the following passage then answer questions. After each question there are four possible answers marked A, B, C, and D. Choose the correct answer by circling its corresponding letter A, B, C, or D. All students here come from very difficult backgrounds; there are street children, orphans, children… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 2: Reading – School Talks

Unit 2: Reading – School Talks

Tóm tắt bài 1. Before You Read Unit 2 Lớp 10 When you meet your friend, which of the following topics do you often talk about? (Khi em gặp bạn bè, em thường nói chuyện về các đề tài nào sau đây?) sports and games: thể thao và trò chơi entertainment: trò giải trí health problems:… Read more about Unit 2: Reading – School Talks