Vocabulary – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) có trong Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới UNIT 11. OUR GREENER WORLD Thế giới xanh hơn của chúng ta – air pollution /eər pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm không khí – soil pollution /sɔɪl pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm đất – deforestation /diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/ (n): nạn phá rừng, sự phá rừng – noise pollution /nɔɪz pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm tiếng… Read more about Vocabulary – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

Ngữ pháp – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

Tổng hợp ngữ pháp Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới Conditional sentences – type 1 (Câu điều kiện — loại 1) Loại câu điều kiện này diễn tả điều kiện có thể hoặc không thể thực hiện trong tương lai. Cấu trúc của câu điều kiên loai 1: If – clause (Mệnh đề if)… Read more about Ngữ pháp – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

Getting started – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

Đây là phần khởi động của unit 11 với chủ đề xuyên suốt là Our Greener world. Phần này sẽ giúp cho bạn học có cái nhìn tổng quan về chủ đề cũng như giới thiệu một vài từ vựng liên quan. Bài viết là lời gợi ý về giải bài tập trong sách giáo… Read more about Getting started – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 1 – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

Phần A closer look 1 cung cấp từ vựng và cách phát âm 2 âm /a:/ và /ᴂ/ theo chủ đề Our greener world (Một thế giới xanh hơn). Bài viết là gợi ý về từ vựng và bài tập trong sách giáo khoa. A closer look 1 – Unit 11: Our greener world Vocabulary… Read more about A closer look 1 – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 2 – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

Phần Closer look 2 cung cấp cấu trúc cho bạn học theo chủ đề Our greener world. Bài viết dưới đây là lời gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. A closer look 2 – Unit 11: Our greener world Grammar Ngữ pháp: Conditional sentences – Type 1 ( Câu điều kiện loại… Read more about A closer look 2 – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

Communication – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

Phần Communication cung cấp cho bạn học thêm về vốn từ vựng liên quan đến chủ đề Our greener world. Cùng với đó là rèn luyện thêm kỹ năng làm việc nhóm. Bài viết là lời gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Communication – Unit 11: Our greener world Từ vựng… Read more about Communication – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

Skills 1 – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

Phần Skills 1 giúp bạn học luyện tập về hai kỹ năng Reading (Đọc) và Speaking (Nói) theo chủ đề Our greener world. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Skills 1 – Unit 11: Our greener world Reading Read the 3Rs Club poster about tips below, you will… Read more about Skills 1 – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

Skills 2 – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

Phần Skills 2 giúp cho bạn học rèn luyện 2 kỹ năng vô cùng cần thiết trong tiếng Anh đó là Listening (Nghe) và Writing (Viết) thông qua chủ đề Our greener world. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa. Skills 2 – Unit 11: Our greener world Listening… Read more about Skills 2 – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

Looking Back – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

Looking back giúp bạn ôn tập lại từ vựng và ngữ pháp của unit 11: Our greener wowrld bao gồm từ vựng liên quan đến “3Rs” và cấu trúc câu điều kiện loại 1. Bài viết là gợi ý về bài tập trong sách giáo khoa. Looking back – Unit 11: Our greener world Vocabulary… Read more about Looking Back – Unit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

Project – Unnit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới

Phần Project của unit 11 giúp bạn luyện tập kỹ năng làm việc nhóm và viết đoạn văn về chủ đề Our greener world. Bài viết là lời gợi ý về bài học có trong sách giáo khoa. Bài viết chỉ mang tính tham khảo, bạn học có thể tự viết theo ý của mình.… Read more about Project – Unnit 11: Our greener world – Tiếng Anh 6 mới