Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: A bad toothache

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Câu 1: Sorry! I’m busy tonight. I have an …. with my doctor at 7 o’clock. A. opportunity B. occasion C. appointment D. activity Câu 2: You should wash your hands …. meals. A. after B. before C. in D. at Câu 3: …. does… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: A bad toothache

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: Health and hygiene

Câu hỏi trắc nghiệm (25 câu): Choose the best answer to each of the following sentences. Câu 1: Don’t forget to wash your ________before meals. A. feet B. hands C. teeth D. legs Câu 2: It’s ________to brush your teeth every day. A. very important B. not important C. unimportant D. less important Câu 3: My aunt tells us a lot ________you. A. of… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: Health and hygiene

Unit 10: Vocabulary

Tóm tắt bài A. Personal Hygiene (Vệ sinh cá nhân) Personal [‘pɜ:sənl] (adj): cá nhân Hygiene [‘hɑɪdɜi:n] (n): phép vệ sinh Harvest [‘hɑ:vɪst] (n): mùa gặt (v): thu hoạch Shower [‘ʃɑʊə] (n): vòi hoa sen (v): tắm = vòi hoa sen Take care of (v): chăm sóc Look after (v): chăm sóc Washing [‘wɒʃɪƞ] (n):… Read more about Unit 10: Vocabulary

Unit 10: A bad toothache

Tóm tắt bài 1. Unit 10 Lớp 7 Task B1 Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó luyện tập với bạn học.) Hướng dẫn dịch Minh: Ôi! Hoa: Bạn làm sao vậy Minh? Minh: Mình bị đau răng. Hoa: Bạn định đi nha sĩ khám chứ? Minh: Có. Mình có cuộc hẹn vào lúc 10 giờ 30 sáng nay… Read more about Unit 10: A bad toothache

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: Personal Hygiene

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Câu 1: I received a letter ……………… your aunt last week. A. of B. to C. from D. with Câu 2: Don’t eat too ……………. candy. A. much B. many C. lots of D. few Câu 3: I’m glad …. you are feeling better. A. hear… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: Personal Hygiene