Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: My favourite food

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu sau. Câu 1: Vegetables, milk and fruits are …. food. A. healthy B. favorite C. care D. danger Câu 2: Tea, coffee and juice are …. . A. foods B. fruits C. drinks D. vegetables Câu 3: There …. any noodles. A. is B. isn’t C. are D. aren’t Câu 4: Tomatoes, lettuce… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: My favourite food

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: Food and Drink

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Tìm lỗi sai Câu 1: Would you like go to the movie theater with us? A. Would B. go C. movie D. with Câu 2: She don’t like vegetables and fish. A. don’t B. like C. vegetables D. fish Câu 3: I like some orange juice and some noodles. A. like B. orange C. and D. noodles Câu 4: What is… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: Food and Drink

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: How do you feel?

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng cho những câu sau Câu 1: …. do you feel, Lan? A. What B. How C. Who D. When Câu 2: What …. ? A. would you like B. you would like C. you would want D. would you want Câu 3: I’m tried. I’d like …. down. A. sit B. sitting C. to sit D. to… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: How do you feel?

Unit 10: How do you feel?

Tóm tắt bài 1. Unit 10 Lớp 6 Task A1 Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.) Hướng dẫn dịch a) I’m hungry. (Tôi đói.) b) I’m thirsty. (Tôi khát.) c) We’re full. (Chúng tôi no.) d) I’m hot. (Tôi nóng.) e) I’m cold. (Tôi lạnh.) f) I’m tired. (Tôi mệt.) 2. Unit 10 Lớp 6 Task A2 Work with a… Read more about Unit 10: How do you feel?