Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: Vocabulary – Endangered Species

Exercise 1: Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one. Câu 1: _______ is a branch of Natural Science, and is the study of living organisms and how they interact with their environment. A. Biology B. Biological C. Biologist D. Biologically Câu 2:… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: Vocabulary – Endangered Species

Unit 10: Vocabulary Endangered Species

Tóm tắt bài 1. Từ Vựng phần Reading Unit 10 Lớp 12 be driven to the verge of… : bị đầy đến bờ của….. biologist [bai’ɔlədʒist] (n): nhà sinh vật học deforestation [di,fɔris’tei∫n] (n):sự phá rừng derive (from) [di’raiv] (v): bắt nguồn từ enact (v): ban hành (đạo luật) leopard [‘lepəd]   (n): con báo parrot… Read more about Unit 10: Vocabulary Endangered Species

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: Language Focus – Endangered Species

Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence Câu 1: I _______ be at the meeting by 10:00. I will probably _______ take a taxi if I want to be on time. A. must/ have to B. may/must C. should/needn’t D. mustn’t/ shouldn’t Câu 2: You _______ forget to pay the rent tomorrow. The landlord is very… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: Language Focus – Endangered Species

Unit 10: Language Focus Endangered Species

Tóm tắt bài 1. Pronunciation Rhythm (Ngữ điệu) Ngữ điệu là từ dùng để chỉ cách nhấn các âm tiết trong văn nói. Trong câu, chúng ta thường nhấn mạnh danh từ, động từ thường, tính từ và trạng từ; ít nhấn mạnh đại từ, từ hạn định, giới từ, liên từ và trợ động… Read more about Unit 10: Language Focus Endangered Species

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: Writing – Endangered Species

Choose the best sentence that can be made from the words given. Câu 1: we I dependent / nature / cannot survive ourselves / without wildlife. A.  As we are dependent on nature and we cannot survive ourselves without wildlife. B. We dependent on nature and therefore cannot survive ourselves without wildlife. C. We are dependent on nature… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo Unit 10: Writing – Endangered Species

Unit 10: Writing Endangered Species

Tóm tắt bài 1. Unit 10 Writing Task 1 Work in pairs. Suggest possible measures that should be taken to solve the following problems. (Làm việc theo cặp. Hãy đề xuất những hiện pháp khả thi để giải quyết những vấn đề sau.) People do not know much about the need to protect rare and… Read more about Unit 10: Writing Endangered Species

Unit 10: Listening Endangered Species

Tóm tắt bài 1. Before You Listen Unit 10 Lớp 12 Work in pairs. Discuss and choose the best answer A, B,C or D.  (Làm việc ttheo cặp. Thảo luận và chọn câu trả lời đúng nhất A, B. C hoặc D.) 1. You can find gorillas in………… (Bạn có thể tìm thấy gorillas ở……….)… Read more about Unit 10: Listening Endangered Species