Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo: Unit 1- Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm (8 câu): Chọn đáp án đúng cho các câu sau Câu 1: _______ does he live? A. What B. When C. Where D. How Câu 2: I am a student, and Mary is, _________ . A. so B. either C. also D. too Câu 3: We can sing, and _________ can they. A. neither B. so C. also D. so that Câu 4:… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo: Unit 1- Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo: Unit 1- Names and Addresses

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng cho mỗi câu sau Câu 1: Hoa lives …. Ha Noi, …. 12 Tran Hung Dao Street. A. In – on B. in – at C. at – on D. on – at Câu 2: …. is it from here to school? – About two kilometers. A. How far B. How… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo: Unit 1- Names and Addresses

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo: Unit 1-Friends

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Câu 1: …. class are you in? – I’m in class 7B. A. Where B. How many C. Which D. What’s Câu 2: Nam is a friendly person. He has …. friends. A. some B. many C. few D. much Câu 3: I like swimming… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo: Unit 1-Friends

Unit 1 – Vocabulary

Tóm tắt bài 1. Từ vựng Unit 1 Part A Friends (Bạn hữu) Still [stɪl] (adv): vẫn còn, vẫn Lots of [lɒtsəv] (adj): nhiều = a lot of, many, much : nhiều Unhappy [ʌn’hᴂpɪ] (adj): buồn, bất hạnh Happy (adj): vui, hạnh phúc Miss [mɪs] (v): nhớ Diffierent (from) [‘dɪfrənt] (adj): khác với The same… Read more about Unit 1 – Vocabulary

Unit 1 – Grammar

Tóm tắt bài 1. Động từ nguyên thể sau tính từ Tính từ thường được theo sau bởi động từ nguyên thể có TO. I’m very happy to meet you. (Tôi rất vui khi gặp bạn.) They’re glad to work with each other. (Họ vui khi làm việc với nhau.) 2. Cách sử dụng So và Too TOO và SO được thêm… Read more about Unit 1 – Grammar