Project – Unit 1 : My new school – Tiếng Anh 6 mới

YOUR DREAM SCHOOL Imagine your dream school. What does it look like? What can you do there? Is it… (Thử tưởng tượng về ngôi trường trong mơ của bạn. Trông nó như thế nào? Bạn có thể làm gì khi ở đó? Liệu nó…) in a different town or country? (Có ở thành phố khác… Read more about Project – Unit 1 : My new school – Tiếng Anh 6 mới

Looking back – Unit 1: My new school – Tiếng Anh 6 mới

Vocabulary 1. Write words that match the pictures (Viết các từ ứng với mỗi bức tranh) Dictrionary : từ điển Uniforms : đồng phục Pencil sharpener : gọt bút chì Notebook : vở Compass : compa Calculator : máy tính 2. Match the words in A with the ones in B: (nối các từ ở… Read more about Looking back – Unit 1: My new school – Tiếng Anh 6 mới

Skills 2 – Unit 1: My new school – Tiếng Anh 6 mới

Listening 1. Susie is a student at PLC Sydney. Listen and choose the correct answers: (Susie là một học sinh của trường PLC Sydney. Nghe và chọn đáp án đúng) 1. Susie______ being at a girls’ school. A. likes                    B. doesn’t like –> chọn đáp án: A 2.… Read more about Skills 2 – Unit 1: My new school – Tiếng Anh 6 mới

Skills 1 – Unit 1: My new school – Tiếng Anh 6 mới

Reading PLC Sydney (Presbyterian Ladies’College Sydney) is a school for girls in Sydney. It is a boarding school. Students study and live there. About 1,250 girls from age four (kindergarten) to age eighteen (Year 12) go to PLC Sydney. PLC Sydney has students from all over Australia and overseas. Here, students study subjects like maths,… Read more about Skills 1 – Unit 1: My new school – Tiếng Anh 6 mới

Communication – Unit 1: My new school – Tiếng Anh 6 mới

Communication pocket money : tiền trong túi remember: nhớ share: chia sẻ help: giúp đỡ classmate: bạn cùng lớp 1. Read and tick (√ ) the questions you think are suitable to ask a new friend at school: (Đọc và chọn câu hỏi mà bạn nghĩa là phù hợp để hỏi một người bạn mới… Read more about Communication – Unit 1: My new school – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 2 – Unit 1: My new school – Tiếng Anh 6 mới

Grammar 1. Miss Nguyet is interviewing Duy for the school newsletter. Write the correct form of the verbs: (Cô Nguyệt đang phngs vấn Duy cho thư tin tức của trường. Viết dạng đúng của động từ.) Miss Nguyet: Tell us about yourself Duy. Duy: Sure! I live near here now. This is my new school.… Read more about A closer look 2 – Unit 1: My new school – Tiếng Anh 6 mới

A closer look 1 – Unit 1: My new school – Tiếng Anh 6 mới

Vocabulary 1. Listen and repeat the words : (Nghe và đọc lại các từ) physics: vật lý English: tiếng Anh history: lịch sử homework: bài tập về nhà judo: môn võ Judo school lunch: bữa trưa tại trường exercise: luyện tập (v) , bài tập (n) vocabulary: từ vựng football : bóng đá lessons :… Read more about A closer look 1 – Unit 1: My new school – Tiếng Anh 6 mới

Từ vựng – Unit 1: My new school – Tiếng Anh 6 mới

Unit 1: My new school Từ vựng Unit 1 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 1: Leisure activities. Từ mới Từ loại Phiên âm Nghĩa teacher n /’ti:t∫ə(r)/ Giáo viên lecturer n /lekt∫ərərə / Giảng viên private… Read more about Từ vựng – Unit 1: My new school – Tiếng Anh 6 mới