Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo: Unit 1- Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn một từ hoặc cụm từ đúng để hoàn thành câu sau Miss Hoa: Good morning, children. Children: Good (1) …., Miss Hoa. Miss Hoa: How are you? Children: We (2) …. fine, thank you. (3) ….? Miss Hoa: fine, (4) …. . Goodbye. Children: (5) …. . Câu 1: A. morning B. afternoon C. evening D. night Câu… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo: Unit 1- Grammar

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo: Unit 1- How old are you?

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng cho những câu sau Câu 1: Tìm từ khác trong những từ sau A. twenty B. twelve C. eight D. name Câu 2: “……….”. “I’m twelve.” A. How old are you? B. How old you are? C. I’m eleven. D. How you are? Câu 3: two x six = …. A. twenty B. eleven C. twelve… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo: Unit 1- How old are you?

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo: Unit 1 – Good morning

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng trong các câu sau Câu 1: Loại bỏ một từ khác với các từ còn lại A. morning B. afternoon C. evening D. bye Câu 2: Chọn từ có phần phát âm ở phần gạch chân khác với các từ còn lại A. hi B. fine C. night D. children Câu 3: “Good… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo: Unit 1 – Good morning

Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo: Unit 1 – Hello

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu): Chọn đáp án đúng cho những câu sau Câu 1: “Hello.” “………………” A. Hello B. Bye C. Thanks D. Fine Câu 2: My name …… Nam. A. am B. are C. is D. be Câu 3: How …..? A. you is B. are you C. is you D. you are Câu 4: “How are you?” “___________” A. Hello. B. Bye. C. Thanks. D. I’m fine,… Read more about Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo: Unit 1 – Hello

Unit 1 – How old are you?

Tóm tắt bài 1. Unit 1 Lớp 6 Task C1 Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại.) 2. Unit 1 Lớp 6 Task C2 Practice (Thực hành) Count from one to twenty with a partner (đếm từ 1 đến 20 cùng với bạn em.) one: một                two: hai                       three: ba                  four: bốn                     five:… Read more about Unit 1 – How old are you?