Trắc nghiệm Unit 1: Vocabulary – Friendship

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu): Choose the best answer Câu 1: There is no truth in the ________ that Margaret has lost her job. A. rumour B. case C. instance D. news Câu 2: Friendship is a two-side ________; it lives by give-and-take. A. event B. way C. aspect D. affair Câu 3: Jen had confided her secret to Mark; but he… Read more about Trắc nghiệm Unit 1: Vocabulary – Friendship

Trắc nghiệm Unit 1: Language Focus – Friendship

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):  Choose the correct answers. Câu 1: It’s possible _________ a train across Canada. A. take B. to take C. taking D. to be taken Câu 2:  It has become necessary ________ water in the metropolitan area because of the severe drought. A. rationing B. ration C. to ration D. to have rationed Câu 3: Before we leave,… Read more about Trắc nghiệm Unit 1: Language Focus – Friendship

Unit 1: Vocabulary Friendship

Tóm tắt bài A acquaintance [ə’kweintəns] (n) : người quen admire [əd’maiə] (v): ngưỡng mộ aim [eim] (n): mục đích appearance [ə’piərəns] (n): vẻ bên ngoài attraction [ə’træk∫n] (n): sự thu hút B be based on [beis] (exp): dựa vào benefit [‘benifit] (n): lợi ích C calm [kɑ:m] (adj): điềm tĩnh caring [keəriη] (adj): chu… Read more about Unit 1: Vocabulary Friendship

Unit 1: Language Focus – Friendship

Tóm tắt bài 1. Pronunciation Luyện phát âm /dʒ/ và /tʃ/ 2. Grammar The infinitive (Động từ nguyên mẫu) 2.1. Infinitive with “to” (động từ nguyên mẫu có “to”) Ta dùng động từ nguyên mẫu có “to” trong một số trường hợp sau: a. Phần lớn các động từ có các động từ khác đi theo sau… Read more about Unit 1: Language Focus – Friendship

Unit 1: Writing Friendship

Tóm tắt bài Write about a friend, real or imaginary, following these guidelines. (Viết về một người bạn, thực sự hay tưởng tượng, theo các chỉ dẫn sau.) give your friend’s name, sex and home address, when and where you met him or her (giới thiệu tên, tuổi, giới tính và địa chỉ nhà của người… Read more about Unit 1: Writing Friendship