Soạn bài Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương

1. Tóm tắt nội dung a. Nội dung Thể hiện một phần hiện trạng mất nước và nỗi nhục mất nước đồng thời cho ta thấy được tấm lòng yêu nước của tác giả, căm ghét bọn thực dân xâm lược, đau xót trước cảnh tình đất nước, muốn thức tỉnh lương tri và tinh… Read more about Soạn bài Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương

Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu chung a. Thể loại: Thất ngôn bát cú đường luật b. Chủ đề: Phản ánh hiện thực đất nước và thể hiện tấm lòng của tác gia đối với nước nhà c. Bố cục: Hai câu thơ đầu: Giới thiệu khoa thi năm Đinh Dậu Bốn câu thơ tiếp:… Read more about Vịnh khoa thi Hương – Trần Tế Xương