Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung bài học: Nắm được các khái niệm, định nghĩa: ngôn ngữ chung, lời nói cá nhân. Các phương diện biểu hiện của ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân. Ngôn ngữ chung: Các yếu tố ngôn ngữ chung và các qui tắc chung Lời nói cá nhân. Giọng nói… Read more about Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Tóm tắt bài 3. Mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân Giữa ngôn ngữ chung của cộng đồng và lời nói của cá nhân có mối quan hệ hai chiều: Ngôn ngữ chung của xã hội là cơ sở để mỗi cá nhân sản sinh ra những lời nói cụ… Read more about Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)