Soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

1. Tóm tắt nội dung bài học 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: Hãy phân tích những ngữ liệu dưới đây về mặt từ ngữ (chú ý những từ ngữ in đậm) để chứng minh tiếng Việt thuộc loại hình ngôn ngữ đơn lập. Nụ tầm xuân (1): Bổ ngữ cho động từ “hái”. Nụ… Read more about Soạn bài Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tóm tắt bài 1. Loại hình ngôn ngữ a. Khái niệm Loại hình: Một tập hợp những sự vật, hiện tượng có chung những đặc trưng cơ bản nào đó Loại hình ngôn ngữ: là tập hợp những ngôn ngữ có những đặc trưng cơ bản có những nét chung (ngữ âm, từ vựng, ngữ… Read more about Đặc điểm loại hình của tiếng Việt