Soạn bài Thao tác lập luận phân tích

1. Tóm tắt nội dung bài học Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích Cách phân tích một hiện tượng hay một ý kiến, một nhận định, một bài thơ, một câu chuyện….. 2. Hướng dẫn bài học 1. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích Câu… Read more about Soạn bài Thao tác lập luận phân tích

Thao tác lập luận phân tích

Tóm tắt bài 1. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích a.Khái niệm: Là chia nhỏ đối tượng thành các yếu tố bộ phận để xem xét nội dung, hình thức và mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài của chúng. Rồi khái quát, phát hiện ra bản chất… Read more about Thao tác lập luận phân tích