Gợi ý viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)

1. Tóm tắt nội dung bài học Những kiến thức và kĩ năng làm văn, đặc biệt văn biểu cảm và nghị luận Vận dụng những kiến thức đã học để viết một bài văn trình bày cảm nghĩ của cá nhân một cách sâu sắc 2. Hướng dẫn học bài Đề 1: Cảm nghĩ về ngày… Read more about Gợi ý viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)

Viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)

Tóm tắt bài 1. Hướng dẫn chung Ôn lại kiến thức và kĩ năng tâp làm văn trong chương trình THCS. Ôn luyện những kiến thức và kĩ năng về tiếng Việt (đặc biệt về câu và biện pháp tu từ) Quan sát, tìm hiểu và tìm cách diễn đạt những cảm xúc, suy ngẫm… Read more about Viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)