Soạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)

1. Tóm tắt nội dung bài học Khái niệm hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Các quá trình trong giao tiếp bằng ngôn ngữ Quá trình tạo lập Quá trình tiếp nhận Mối quan hệ giữa hai quá trình Các nhân tố trong giao tiếp bằng ngôn ngữ 2. Luyện tập Bài 1: Phân tích… Read more about Soạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)

Tóm tắt bài Khái niệm Hoạt động giao tiếp là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức, về tình cảm, về hành động… Các quá trình Quá trình tạo lập lời… Read more about Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)