Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

1. Tóm tắt nội dung bài học Ngôn ngữ là tài sản chung của cả xã hội (các phương diện biểu hiện) Lời nói là sản phẩm riêng của cá nhân (các phương diện biểu hiện) 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: Trong hai câu thơ dưới đây, từ thôi in đậm đã được tác giả sử… Read more about Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Tóm tắt bài 1.  Ngôn ngữ – tài sản chung của xã hội Ngôn ngữ là tài sản chung, là phương tiện giao tiếp chung của xã hội và cộng đồng Tính chung trong ngôn ngữ của cộng đồng được biểu hiện qua những phương diện như: Các yếu tố ngôn ngữ chung (âm ,… Read more about Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân