Soạn bài Tổng quan văn học Việt Nam

1. Tóm tắt nội dung bài học Văn học Việt Nam có hai bộ phận lớn: văn học dân gian và văn học viết Văn học viết Việt Nam gồm văn học trung đại và văn học hiện đại, phát triển qua ba thời kì, thể hiện chân thực, sâu sắc đời sống tư tưởng… Read more about Soạn bài Tổng quan văn học Việt Nam

Tổng quan văn học Việt Nam

Tóm tắt bài 1. Các bộ phận hợp thành của văn học Việt Nam a. Văn học dân gian Đặc điểm sáng tác và lưu truyền: Văn học dân gian là những sáng tác tập thể và truyền miệng của nhân dân lao động Văn học dân gian có nhiều thể loại phong phú Văn… Read more about Tổng quan văn học Việt Nam