Soạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

1. Tóm tắt nội dung bài học Khái niệm hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ Mỗi hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ có hai quá trình Các nhân tố chi phối hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ. 2. Hướng dẫn học bài Bài tập 1: a. Hoạt động giao tiếp diễn ra… Read more about Soạn bài Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tóm tắt bài 1. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ a. Khái niệm: Là hoạt động trao đổi thông tin của con người trong xã hội, được tiến hành chủ yếu bằng phương tiện ngôn ngữ (dạng nói hoặc dạng viết), nhằm thực hiện những mục đích về nhận thức, vê… Read more about Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ