Chủ điểm: Việt Nam – Tổ Quốc Em – Tiếng Việt 5

Gồm các bài học sau: Tuần 1 Tập đọc: Thư gửi các học sinh – Tiếng Việt 5 Chính tả Nghe – viết: Việt Nam thân yêu – Tiếng Việt 5 Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa – Tiếng Việt 5 Kể chuyện: Lý Tự Trọng – Tiếng Việt 5 Tập đọc: Quang cảnh… Read more about Chủ điểm: Việt Nam – Tổ Quốc Em – Tiếng Việt 5