Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác – Đại số 10

Câu 9: trang 157 sgk Đại số 10 Chọn phương án đúng Giá trị \(\sin {{47\pi } \over 6}\) là: (A) \({{\sqrt 3 } \over 2}\) (B) \({1 \over 2}\) (C) \({{\sqrt 2 } \over 2}\) (D) \({{ – 1} \over 2}\) Hướng dẫn giải: Ta có: \(\sin {{47\pi } \over 6} = \sin \left… Read more about Giải bài tập trắc nghiệm Ôn tập chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác – Đại số 10

Giải bài tập Ôn tập chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác – Đại số 10

Câu 1: trang 155 sgk Đại số 10 Hãy nêu định nghĩa của \(sin\,\alpha, cos\,\alpha \)và giải thích vì sao ta có: \(\sin(α+k2π) = \sin α; k ∈\mathbb Z\) \(\cos(α+k2π) = \cos α; k ∈\mathbb Z\) Hướng dẫn giải: Trên đường tròn lượng giác trong mặt phẳng \(Oxy\), lấy điểm \(A(1; 0)\) và điểm \(M(x;y)\)… Read more about Giải bài tập Ôn tập chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác – Đại số 10