Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm – Hình học 10

Câu 1: Trang 98 – SGK Hình học 10 Cho hai vecto \(a\) và \(b\) sao cho \(|\overrightarrow a | = 3;|\overrightarrow b | = 5;(\overrightarrow a ,\overrightarrow b ) = {120^0}\) . Với giá trị nào của m thì hai vecto \(\overrightarrow a  + m\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow a  – m\overrightarrow b \) vuông góc… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập cuối năm – Hình học 10

Giải bài tập SGK bài 7 đến 12 Ôn tập cuối năm – Đại số 10

Bài 7: trang 161 sgk Đại số 10 Chứng minh các hệ thức sau: a) \({{1 – 2{{\sin }^2}a} \over {1 + \sin 2a}} = {{1 – \tan a} \over {1 + \tan a}}\) b) \({{\sin a + \sin 3a + \sin 5a} \over {\cos a + \cos 3a + \cos 5a}} = \tan 3a\)… Read more about Giải bài tập SGK bài 7 đến 12 Ôn tập cuối năm – Đại số 10

Giải bài tập SGK bài 1 đến 6 Ôn tập cuối năm – Đại số 10

Bài 1: trang 159 sgk Đại số 10 Cho hàm số  \(f(x) = \sqrt {{x^2} + 3x + 4}  – \sqrt { – {x^2} + 8x – 15} \) a) Tìm tập xác định A của hàm số \(f(x)\) b) Giả sử \(B = \left\{ {x \in R:4 < x \le \left. 5 \right\}} \right.\) Hãy… Read more about Giải bài tập SGK bài 1 đến 6 Ôn tập cuối năm – Đại số 10

Trả lời câu hỏi Ôn tập cuối năm – Đại số 10

Câu 1: trang 159 sgk Đại số 10 Hãy phát biểu các khẳng định sau đây dưới dạng điều kiện cần và đủ. Tam giác \(ABC\)vuông tại \(A\)thì \(BC^2= AB^2+AC^2\) Tam giác \(ABC\)có các cách cạnh thỏa mãn hệ thức \(BC^2 = AB^2+AC^2\)thì vuông tại \(A\). Hướng dẫn giải: Điều kiện cần và đủ để tam… Read more about Trả lời câu hỏi Ôn tập cuối năm – Đại số 10