Giải bài tập SGK bài 13,14,15,16 Ôn tập cuối năm – Hình học 12

Bài 13. Trong không gian \(Oxyz\), cho hai đường thẳng: d1:\(\left\{ \matrix{ x = – 1 + 3t \hfill \cr y = 1 + 2t \hfill \cr z = 3 – 2t \hfill \cr} \right.\) và d2 :\(\left\{ \matrix{ x = k \hfill \cr y = 1 + k \hfill \cr z = – 3 + 2k. \hfill… Read more about Giải bài tập SGK bài 13,14,15,16 Ôn tập cuối năm – Hình học 12

Giải bài tập SGK bài 9,10,11,12 Ôn tập cuối năm – Hình học 12

Bài 9. Trong không gian \(Oxyz\) cho bốn điểm \(A(2 ; 4 ; -1), B(1 ; 4 ; -1), C(2 ; 4; 3), D(2 ; 2 ; -1)\). a) Chứng minh rằng các đường thẳng \(AB, AC, AD\) vuông góc với nhau từng đôi một. Tính thể tích khối tứ diện \(ABCD\). b) Viết phương… Read more about Giải bài tập SGK bài 9,10,11,12 Ôn tập cuối năm – Hình học 12

Giải bài tập SGK bài 5,6,7,8 Ôn tập cuối năm – Hình học 12

Bài 5. Cho tứ diện \(ABCD\) có cạnh \(AD\) vuông góc với mặt phẳng \((ABC)\). Biết rằng \(AC = AD = 4 cm\), \(AB = 3 cm, BC = 5 cm\). a) Tính thể tích tứ diện \(ABCD\). b) Tính khoảng cách từ điểm \(A\) tới mặt phẳng \((BCD)\). Giải Chọn hệ toạ độ gốc… Read more about Giải bài tập SGK bài 5,6,7,8 Ôn tập cuối năm – Hình học 12

Giải bài tập SGK bài 1,2,3,4 Ôn tập cuối năm – Hình học 12

Bài 1. Cho lăng trụ lục giác đều \(ABCDEF.A’B’C’D’E’F’\), \(O\) và \(O’\) là tâm đường tròn ngoại tiếp hai đáy, mặt phẳng \((P)\) đi qua trung điểm của \(OO’\) và cắt các cạnh bên cúa lăng trụ. Chứng minh rằng \((P)\) chia lăng trụ đã cho thành hai đa diện có thể tích bằng nhau.… Read more about Giải bài tập SGK bài 1,2,3,4 Ôn tập cuối năm – Hình học 12

Trắc nghiệm Ôn tập cuối năm – Hình học 12

Câu 1: Tứ diện đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng? A. 4 B. 8 C. 6 D. 10 Câu 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và \(SA = a\sqrt 3 .\) Tính thể tích V khối chóp S.ABC? A. \(V = \frac{{{a^3}}}{{12}}\) B. \(V = \frac{{{a^3}}}{2}\) C. \(V… Read more about Trắc nghiệm Ôn tập cuối năm – Hình học 12

Ôn tập cuối năm – Hình học 12

Tóm tắt lý thuyết 1. Khối đa diện a) Các khái niệm Khái niệm khối đa diện. Khối lăng trụ và khối chóp. Phân chia và lắp ghép khối đa diện. Khối đa diện đều. b) Công thức tính thể tích Khái niệm thể tích khối đa diện. Thể tích khối hộp chữ nhật. Công… Read more about Ôn tập cuối năm – Hình học 12