Giải bài tập trắc nghiệm SGK ôn Chương 4 Số phức

Bài 1. Số nào trong các số sau là số thực? A. \((\sqrt3 + 2i) – (\sqrt3 – 2i)\) B. \((2 + i\sqrt5) + (2 – i\sqrt5)\) C. \((1 + i\sqrt3)^2\) D. \({{\sqrt 2  + i} \over {\sqrt 2  – i}}\) Trả lời: Ta  tìm phần ảo của các số đã cho: (A) \((\sqrt3 +… Read more about Giải bài tập trắc nghiệm SGK ôn Chương 4 Số phức

Giải bài tập SGK ôn Chương 4 Số phức

Bài 1. Thế nào là phần thực, phần ảo, modun của số phức? Viết công thức tính môdun của một số phức theo phần thực và phần ảo của nó. Trả lời: – Mỗi biểu thức dạng \(a+bi\), trong đó \(a, b ∈ R, i^2= -1\) được gọi làm một số phức. – Với số phức… Read more about Giải bài tập SGK ôn Chương 4 Số phức

Trắc nghiệm ôn Chương 4 Số phức

Câu 1: Tìm tập hợp các điểm biểu biểu diễn số phức \(\omega = (1 – 2i)z + 3\) trên mặt phẳng phức biết \(\left| {\omega + 2} \right| = 5.\) A. Đường tròn\({(x – 1)^2} + {(y – 4)^2} = 125\) B. Đường tròn \({(x – 5)^2} + {(y – 4)^2} = 125\) C. Đường tròn \({(x +1)^2} + {(y – 2)^2}… Read more about Trắc nghiệm ôn Chương 4 Số phức

Ôn tập chương 4: Số phức

Tóm tắt lý thuyết HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC “SỐ PHỨC VÀ CÁC DẠNG TOÁN LIÊN QUAN” Bài tập minh họa Bài tập 1: Tìm số phức z sao cho (1 +2i)z là số thuần ảo và \(\left | 2.z-\bar{z} \right |=\sqrt{13}\). Lời giải: Giả sử \(z=a+bi \ (a,b\in R)\). Khi đó \((1+2i)z=(1+2i)(a+bi)=(a-2b)+(2a+b)i.\) (1 +2i)z là số thuần ảo khi và… Read more about Ôn tập chương 4: Số phức