Giải bài tập trắc nghiệm SGK Ôn tập chương 4 Giới hạn

Bài 9. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng? A. Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm B. Nếu \((u_n)\) là dãy số tăng thì \(\lim u_n= + ∞\) C. Nếu \(\lim u_n= + ∞\) và  \(\lim v_n= + ∞\) thì \(\lim (u_n– v_n) = 0\)… Read more about Giải bài tập trắc nghiệm SGK Ôn tập chương 4 Giới hạn

Giải bài tập SGK Ôn tập chương 4 Giới hạn

Bài 1. Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc biệt của hàm số. Trả lời: Một vài giới hạn đặc biệt của dãy số Giới hạn dãy Giới hạn hàm   \(\eqalign{ & \lim {1 \over n} = 0 \cr & \lim {1 \over… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập chương 4 Giới hạn