Giải bài tập SGK trang 64 Ôn tập chương 4 Phương trình bậc hai một ẩn

Giải bài tập 60 trang 64 sgk đại số 9 tập 2 Với mỗi phương trình sau, đã biết một nghiệm (ghi kèm theo), hay tìm nghiệm kia: a) 12$x^2$ – 8x + 1 = 0, $x_1$ = $\frac{1}{2}$;     b) 2$x^2$ – 7x – 39 = 0, $x_1$ = -3 c) $x^2$ + x –… Read more about Giải bài tập SGK trang 64 Ôn tập chương 4 Phương trình bậc hai một ẩn

Giải bài tập SGK trang 63 Ôn tập chương 4 Phương trình bậc hai một ẩn

Giải bài tập 54 sgk trang 63 đại số 9 tập 2. Vẽ đồ thị của hai hàm số y = $\frac{1}{4}$$x^2$ và y = -$\frac{1}{4}$$x^2$ trên cùng một hệ trục tọa độ. a) Qua điểm B(0 ; 4) kẻ đường thẳng song song với trục Ox. Nó cắt đồ thị của hàm số y… Read more about Giải bài tập SGK trang 63 Ôn tập chương 4 Phương trình bậc hai một ẩn

Trả lời câu hỏi Ôn tập chương 4 Phương trình bậc hai một ẩn

Câu hỏi ôn tập chương 4 (trang 60-61 SGK Toán 9 tập 2) 1. Hãy vẽ đồ thị của các hàm số $y = 2x^2$, $y = -2x^2$. Dựa vào đồ thị để trả lời các câu hỏi sau: a) Nếu a > 0 thì hàm số y = ax2 đồng biến khi nào? Nghịch biến khi… Read more about Trả lời câu hỏi Ôn tập chương 4 Phương trình bậc hai một ẩn

Trắc nghiệm Ôn tập chương 4 Phương trình bậc hai một ẩn

Câu 1: Tọa độ giao điểm của phương trình hàm số \(y=x^2\) và đường thẳng \(y=8\) là:     A. \((0;0)\) B. \((2\sqrt{2};0)\) C. \((-2\sqrt{2};0)\) D. \((-2\sqrt{2};0)(2\sqrt{2};0)\) Câu 2: Tập nghiệm của phương trình \(x^2< 100\) là: ​ A. \(x>-10\) B. \(x>10\) C. \(x<10\) D. \(-10<x<10\) Câu 3: Với giá trị nào của m thì phương trình bậc hai \(x^2+6x-m=0\) vô nghiệm?   A. \(m<-9\) B. \(m>-9\) C. \(m>9\) D. \(m<9\) Câu 4: Tổng và… Read more about Trắc nghiệm Ôn tập chương 4 Phương trình bậc hai một ẩn

Ôn tập chương 4 Phương trình bậc hai một ẩn

Tóm tắt lý thuyết Kiến thức cần nhớ 1. Đồ thị hàm số \(y=ax^2 (a\neq 0)\) Đồ thị hàm số \(y=ax^2 (a\neq 0)\) là tập hợp gồm tất cả các điểm \(M(x_{M}; ax_{M}^{2})\). Để xác định một điểm thuộc đồ thị, ta lấy một giá trị của x làm hoành độ và thay vào phương trình \(y=ax^2\) để tìm ra giá… Read more about Ôn tập chương 4 Phương trình bậc hai một ẩn