Giải bài tập trắc nghiệm SGK Ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình – Đại số 10

Câu 14: trang 107 sgk Đại số 10 Số \(-2\) thuộc tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau: (A). \(2x +1 > 1 – x\) (B). \((2x + 1) (1 – x) < x^2\) (C). \({1 \over {1 – x}} + 2 \le 0\) (D) \((2 – x) (x… Read more about Giải bài tập trắc nghiệm SGK Ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình – Đại số 10

Giải bài tập SGK Ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình – Đại số 10

Câu 1: trang 106 sgk Đại số 10 Sử dụng dấu bất đẳng thức để viết các mệnh đề sau: a) \(x\) là số dương b) \(y\) là số không âm c) Với mọi số thực \(α, | α|\) là số không âm d) Trung bình cộng của hai số dương \(a\) và \(b\) không… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập chương 4: Bất đẳng thức, bất phương trình – Đại số 10