Giải bài tập SGK Ôn tập chương 3: Tam giác đồng dạng – Hình học 8

Câu 56: Trang 92 – SGK Toán 8 tập 2 Xác định tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD trong các trường hợp sau: a) AB = 5cm, CD = 15cm; b) AB = 45dm; CD = 150cm; c) AB = 5CD. Hướng dẫn giải: a) Tỉ số giữa hai đoạn thẳng: AB … Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập chương 3: Tam giác đồng dạng – Hình học 8

Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập chương 3: Tam giác đồng dạng – Hình học 8

1. Phát biểu và viết tỉ lệ thức biểu thị hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thằng A’B’ và C’D’. Định nghĩa: Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng A’B’ và C’D’ nếu có tỉ lệ thức: $\frac{AB}{CD}=\frac{A’B’}{C’D’}$ hay $\frac{AB}{A’B’}=\frac{CD}{C’D’}$ ========= 2. Phát biểu, vẽ hình,… Read more about Trả lời câu hỏi SGK Ôn tập chương 3: Tam giác đồng dạng – Hình học 8

Ôn tập chương 3: Tam giác đồng dạng – Hình học 8

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Đoạn thẳng tỉ lệ Định nghĩa AB, CD tỉ lệ với A’B’, C’D’ $\Leftrightarrow \frac{AB}{CD}=\frac{A’B’}{C’D’}$. Tính chất $\frac{{AB}}{{CD}} = \frac{{A’B’}}{{C’D’}} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}AB.C’D’ = A’B’.CD\\\frac{{AB \pm CD}}{{CD}} = \frac{{A’B’ \pm C’D’}}{{C’D’}}\\\frac{{AB}}{{CD}} = \frac{{A’B’}}{{C’D’}} = \frac{{AB \pm A’B’}}{{CD \pm C’D’}}\end{array} \right.$ 2. Định lí Ta-lét thuận và đảo Cho tam giác… Read more about Ôn tập chương 3: Tam giác đồng dạng – Hình học 8