Giải bài tập trắc nghiệm SGK câu 21 đến 30 Ôn tập chương 3 – Hình học 10

Câu 21: Trang 96 – SGK Hình học 10 Cho elip \((E)\): \({{{x^2}} \over {25}} + {{{y^2}} \over 9} = 1\) và cho các mệnh đề: (I) \((E)\) có tiêu điểm \(F_1( -4; 0)\) và \(F_2( 4; 0)\) (II) \((E)\) có tỉ số \({c \over a} = {4 \over 5}\) (III) \((E)\) có đỉnh \(A_1(-5;… Read more about Giải bài tập trắc nghiệm SGK câu 21 đến 30 Ôn tập chương 3 – Hình học 10

Giải bài tập trắc nghiệm SGK câu 11 đến 20 Ôn tập chương 3 – Hình học 10

Câu 11: Trang 95 – SGK Hình học 10 Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn? (A) \(x^2+ 2y^2– 4x – 8y + 1 = 0\) (B) \(4x^2+ y^2– 10x – 6y  -2  = 0\) (C) \(x^2+ y^2– 2x – 8y + 20 = 0\) (D) \(x^2+ y^2– 4x + 6y –… Read more about Giải bài tập trắc nghiệm SGK câu 11 đến 20 Ôn tập chương 3 – Hình học 10

Giải bài tập trắc nghiệm SGK câu 1 đến 10 Ôn tập chương 3 – Hình học 10

Câu 1: Trang 94 – SGK Hình học 10 Cho tam giác \(ABC\) có tọa độ các đỉnh \(A(1; 2), B(3; 1)\) và \(C(5; 4)\). Phương trình nào sau đây là phương trình đường cao của tam giác vẽ từ \(A\)? (A) \(2x + 3y – 8 = 0\) (B) \(3x – 2y – 5… Read more about Giải bài tập trắc nghiệm SGK câu 1 đến 10 Ôn tập chương 3 – Hình học 10

Giải bài tập SGK Ôn tập chương 3 – Hình học 10

Câu 1: Trang 93 – SGK Hình học 10 Cho hình chữ nhật \(ABCD\). Biết các đỉnh \(A(5; 1), C(0; 6)\) và phương trình \(CD: x + 2y – 12 = 0\). Tìm phương trình các đường thẳng chứa các cạnh còn lại. Hướng dẫn giải: \(AB\) là đường thẳng đi qua \(A( 5; 1)\)… Read more about Giải bài tập SGK Ôn tập chương 3 – Hình học 10

Ôn tập chương 3 – Hình học 10

TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Phương trình đường thẳng Phương trình tham số của đường thẳng: \(∆\) : \(\left\{\begin{matrix} x= x_{0}+t.a& \\ y= y_{0}+t.b& \end{matrix}\right.\) với vecto chỉ phương \(\vec{u}  = (a;b)\) Phương trình tổng quát của đường thẳng: \(ax + by + c = 0\) với vecto pháp tuyến \(\vec{n}  = (a;b)\)    … Read more about Ôn tập chương 3 – Hình học 10